רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

14/01/16
500922

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – מגה קמעונאות בע"מ ודור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ (קטגוריית גלידות)

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
14/01/2016

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – מגה קמעונאות בע"מ ודור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ

א.      מבוא

בפניי בקשות לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") למתן פטור מתחולת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק המזון, ביחס לקטגוריית הגלידות בלבד, למגה קמעונאות בע"מ (להלן: "מגה") ולדור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ (להלן: "דור אלון"). חוק המזון אוסר על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים, וכן אוסר על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

מגה היא קמעונאי גדול כמשמעו של מונח זה בחוק המזון והיא נכללת ברשימת הקמעונאים הגדולים אשר פורסמה בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המזון. דור אלון היא "אדם קשור" (כמובנו של מונח זה בחוק המזון) למגה ומשכך מהווה גם היא קמעונאי גדול.[1]

לאחר שבחנתי את הבקשות, מצאתי כי בנסיבות העניין, בהתחשב במכלול השיקולים שיפורטו בהמשך החלטה זו, ובכפוף לתנאים המפורטים בה, סידור המצרכים בקטגוריית הגלידות בחנויות מגה ובחנויות דור אלון על ידי הספקים הגדולים, למשך שנה אחת, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות ומשכך ראוי לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון. להלן אפרט את הנימוקים לכך.

ב.      סידור מצרכים בקטגוריית גלידות

מגה ודור אלון עוסקות בסידור מצרכים בחנויותיהן באופן עצמאי ולא נדרשות לסידור מצרכים על ידי ספקים גדולים.[2] עם זאת, מגה ודור אלון מבקשות כי ספקים המספקים גלידות, ואלה בלבד, יסדרו את המצרכים בקטגוריה זו בחנויותיהן, וזאת בשל המאפיינים המיוחדים של סידור מצרכים אלו. נכון להיום ספקים גדולים הפועלים בענף הגלידה הם גלידות שטראוס בע"מ וקבוצת אסם סחר שותפות מוגבלת.

בהחלטת פטור שניתנה לאחרונה בעניין שופרסל,[3] עמדתי על כך שלסידור מצרכים בקטגוריית הגלידות מאפיינים מיוחדים, השונים מסידור מצרכים בקטגוריות אחרות.

גלידה נפגמת מהר יותר מאשר מוצרים קפואים אחרים אם היא נותרת מחוץ למקפיא ייעודי לגלידה אשר הטמפרטורה בו נמוכה יותר מאשר טמפרטורה בה נשמרים מוצרים קפואים אחרים. לכן, קיימת חשיבות רבה – על מנת לשמור על תקינות המוצר – כי גלידה תועבר ממקפיא למקפיא מהר ככל הניתן. השארתה של גלידה ללא קירור, אף לפרק זמן קצר, עלולה להוביל לפגיעה במוצר באופן שלא ניתן יהיה לשווקו. בנוסף, סדרנות גלידה מתבצעת בשיטת "Van Sale", כלומר המוצרים מסודרים במקפיא הגלידות על ידי המפיץ שמביא את המוצרים לחנות, ולא על ידי סדרנים שנמצאים בחנות לאורך זמן.

מאפיינים אלה מתקיימים גם בנוגע לסידור מצרכים במגה ודור אלון. משכך, ומאותם הנימוקים המפורטים בהחלטה בעניין שופרסל קיימת הצדקה למתן פטור לסידור מצרכים בקטגוריית הגלידות גם למגה ולדור אלון.

בדומה לתנאים שקבעתי בעניין שופרסל, גם בענייננו יש להתנות את הפטור בתנאים המסדירים את סידור המצרכים, הזהים לתנאים שנקבעו במסגרת הכללים ולהגביל את הפטור לתקופה של שנה אחת, במסגרתה תיבחנה פעולותיהן של מגה ושל דור אלון בקטגוריה זו. זאת על מנת להבטיח כי סידור המצרכים בקטגוריית הגלידות לא מביאה לדחיקה משטחי תצוגה המיועדים לגלידות של ספקים שאינם גדולים או פוגעת בכל דרך אחרת בתכליות האיסור הקבוע בחוק המזון.

לאור כל הטעמים שפורטו לעיל, מצאתי כי בנסיבות העניין ובכפוף לתנאים המפורטים בהמשך החלטה זו, סידור מוצרי הגלידה על ידי ספקים גדולים לא יוצר חשש לפגיעה בתחרות, ומשכך ראוי לפטור.

למען הסר ספק, פטור לפי סעיף 5 לכללים מאיסורים שבסעיף 7(א)(3)(א) ו-(4) לחוק המזון, יחול גם לגבי מגה ודור אלון ביחס לקטגוריית הגלידות, בשינויים המחויבים וכחלק בלתי נפרד מפטור זה.

ד.      סיכום

לאור האמור, מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, וליתן פטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק בנוגע לסידור מצרכים בקטגוריית הגלידות על ידי ספקים גדולים במגה ובדור אלון, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2016, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

1.              הגדרות:

"דור אלון" – דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ;

"מגה" – מגה קמעונאות בע"מ;

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים.

2.              סידור המצרכים בקטגוריית הגלידות בחנויות של מגה או דור אלון נעשה לפי הוראות של מגה או דור אלון, בהתאמה, בנוגע לסידור המצרכים שבמקפיא הגלידות;

3.              מעורבותו של הספק הגדול בסידור מצרכים מוגבלת רק לסידור בפועל של הגלידות שמספק אותו ספק גדול במקפיא הגלידות בחנויות מגה או דור אלון, לרבות הוצאת גלידות מן המקפיא, וכן לפעולות הנלוות שלהלן, כולן או חלקן, והכול לפי הוראותיהן של מגה או דור אלון:

3.1.        סימון המחיר שקבעו מגה או דור אלון על גבי הגלידות בחנויות;

3.2.        ניהול הזמנות וחידוש מלאי הגלידות.

4.              נוסף על האמור בסעיף 3 לתנאים אלו, תחולת הפטור על מגה או דור אלון היא בתנאי שכל אחת מהן מפקחת באופן שוטף על כך שמעורבות הספק הגדול בסידור המצרכים אינה חורגת מן התנאים שבסעיף 3 לתנאים אלו.

5.              כל ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלה יובא להכרעת הממונה.

 

 

אורי שוורץ

הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

ירושלים, ד' שבט תשע"ו

‏‏‏‏14 ינואר 2016

 

 

 


[1] ממילא, בעניינה של דור אלון מתקיימים התנאים בהגדרת קמעונאי גדול, גם אם לא הייתה אדם קשור למגה.

[2] לטענתה של דור אלון, במספר חנויות סידור מצרכים בחנות מתבצע על ידי ספקים וזאת בהתאם להוראות כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול)(הוראת שעה), תשע"ה-2014. 

[3] החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – שופרסל בע"מ (קטגוריית גלידות) (31.12.2015) הגבלים עסקיים 500916 (להלן: "עניין שופרסל").