רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

13/12/15
500894

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול - רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
13/12/2015

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול –
רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ

א.      מבוא

בפניי בקשה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") למתן פטור לרשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ (להלן: "רמי לוי"), מתחולת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק המזון. סעיפים אלו אוסרים על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים, וכן אוסרים על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

רמי לוי היא קמעונאי גדול כמשמעו של מונח זה בחוק המזון, והיא נכללת ברשימת הקמעונאים הגדולים אשר פורסמה בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המזון.

לאחר שבחנתי את הבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין, בהתחשב במכלול השיקולים שיפורטו בהמשך החלטה זו, ובכפוף לתנאים המפורטים בה, המשך סידור מצרכים בחנויות רמי לוי על ידי ספקים גדולים, למשך פרק זמן של שישה חודשים, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות ומשכך ראוי לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון. להלן אפרט את הנימוקים לכך.

ב.      איסור על סידור מצרכים בחנויות של קמעונאי גדול על ידי ספקים גדולים

כפי שהבהרתי בהחלטת פטור שניתנה לאחרונה בעניין ספיר ד.ן קמעונאות,[1] נוכחות על המדף מהווה תשומה חיונית הדרושה לספק לשם מכירת מוצריו לצרכן, ובהתאם, הסדרים במסגרתם מתאפשר לספקים הגדולים לעסוק בעצמם בסידור מוצרים על המדף בחנות של קמעונאי גדול או התערבות של ספקים גדולים בסידור מצרכים בכל דרך אחרת, מקימים חשש מפני יצירת חסמי כניסה והתרחבות ומפני דחיקה של ספקים מתחרים משטחי התצוגה בחנויות.

לצד החששות התחרותיים, עמדתי על כך שהקמה של מערך סידור מצרכים על ידי קמעונאי גדול, שנסמך קודם לכן על סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים, כרוכה בהשקעת משאבים, גיוס עובדים והיערכות לוגיסטית, בתחום אשר הקמעונאי לא עסק בו עד כה.

סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים הוסדר לאחרונה במסגרת חוק המזון. סעיף 7(א)(1)(א) לחוק המזון אוסר על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה וכן להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים.[2] סעיף 7(א)(2) לחוק המזון אוסר על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

על אף האיסורים האמורים, כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול)(הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן: "הכללים"), מעניקים פטור מהאיסור על סידור מצרכים בידי ספקים גדולים, כאשר עיקר מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול נובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, וכאשר סידור המצרכים בחנות נעשה לפי הוראות של הקמעונאי הגדול ואינו עולה בהיקפו על הנדרש.

רמי לוי לא עומדת ברף שנקבע בכללים לעניין מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול הנובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, ולפיכך, הגישה את הבקשה שבפניי לקבלת פטור לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק המזון. 

ג.       סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים ברמי לוי

על-פי המידע שהוצג בפני על ידי רמי לוי בבקשה למתן פטור, רמי לוי פועלת על מנת להגדיל את החלק במחזור המכירות הנובע ממכירות של ספקים שאינם גדולים. בפרט, רמי לוי השיקה לאחרונה מותג פרטי, אשר מבוסס בין היתר על מצרכים של ספקים שאינם גדולים וכן פועלת להגדיל חלקם של ספקים נוספים שאינם גדולים מתוך סך מכירות הרשת.

רמי לוי ביקשה לאפשר לה פרק זמן נוסף למצות את הצעדים שהיא מבקשת לנקוט על מנת להגדיל את שיעור המכירות של הספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה, על מנת לעמוד בתנאים הקבועים בכללים.

על אף שבתקופה שחלפה מאז כניסת הכללים לתוקף, לא עלה בידי רמי לוי להגדיל את שיעור המכירות של הספקים שאינם גדולים אלא בשיעור נמוך באופן יחסי,[3] בשים לב לתכלית חוק המזון והכללים ובשים לב למצגים שהוצגו בפניי בנוגע לפעולות שנעשות על ידי רמי לוי אגב קידום המותג הפרטי, אני מוצא לנכון לאפשר לרמי לוי שהות קצרה נוספת על מנת להשלים את הפעולות הנדרשות כדי לעמוד ברף שנקבע בכללים. בקביעת משך תקופת השהות הנוספת נתתי דעתי לגידול בשיעור המכירות של ספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה של רמי לוי ולהיקף פעילותה.

בהתאם ניתנת לרמי לוי שהות של שישה חודשים, עד ליום 30 ביוני 2016, על מנת לעמוד ברף הקבוע בכללים (תקופה שמיום 1 בינואר 2015 ועד 30 ביוני 2016 תכונה להלן "התקופה הקובעת"). לאחר חלוף התקופה הקובעת, תיבחן רמי לוי את שיעור המכירות של ספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה של רמי לוי במהלך אותה התקופה.

במידה שלמעלה ממחצית מסך כל המכירות של רמי לוי בתקופה הקובעת תתקבל מספקים שאינם גדולים,[4] הפטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק המזון יעמוד בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2016, מתוך ציפייה שמכאן והלאה תעמוד רמי לוי ברף שנקבע בכללים.

במידה שרמי לוי לא תעמוד ברף האמור יעמוד הפטור בתוקף עד ליום 30 בספטמבר 2016, וזאת על מנת לאפשר לה להיערך לסידור מצרכים באופן עצמאי.

בשים לב לפרק הזמן לגביו ניתן הפטור, שוכנעתי כי המשך סידור מצרכים בחנויות רמי לוי על ידי ספקים גדולים כמפורט לעיל לא יוצר חשש לפגיעה בתחרות. הפטור מותנה בתנאים המסדירים את אופן ביצוע סידור המצרכים, הזהים לתנאים שנקבעו במסגרת הכללים.

למען הסר ספק, פטור לפי סעיף 5 לכללים מאיסורים שבסעיף 7(א)(3)(א) ו-(4) לחוק המזון, יחול גם לגבי רמי לוי, בשינויים המחויבים וכחלק בלתי נפרד מהחלטת פטור זו.

ד.      סיכום

לאור האמור, מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, וליתן פטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק בנוגע לסידור מצרכים על ידי ספקים גדולים ברמי לוי בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ולפרק זמן המפורט לעיל:

1.              הגדרות:

"רמי לוי" – רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ;

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים.

2.              סידור המצרכים בחנות של רמי לוי נעשה לפי הוראות של רמי לוי בנוגע לסידור מצרכים;

3.              מעורבותו של הספק הגדול בסידור מצרכים מוגבלת רק לסידור בפועל של מצרכיו של אותו ספק גדול על המדף או במחסן של רמי לוי, לרבות הסרת מצרכים מן המדף או הוצאתם מן המחסן, וכן לפעולות הנלוות שלהלן, כולן או חלקן, והכול לפי הוראותיה של רמי לוי:

3.1.        סימון המחיר שקבעה רמי לוי על גבי המצרכים בחנות;

3.2.        ניהול הזמנות וחידוש מלאי המצרכים.

4.              נוסף על האמור בסעיף 3 לתנאים אלו, תחולת הפטור על רמי לוי היא בתנאי שרמי לוי מפקחת באופן שוטף על כך שמעורבות הספק הגדול בסידור המצרכים אינה חורגת מן התנאים שבסעיף 3 לתנאים אלו.

5.              כל ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלה יובא להכרעת הממונה.

אורי שוורץ

הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

ירושלים, א' טבת, תשע"ו

‏13 דצמבר, 2015


[1] החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ (22.10.2015) הגבלים עסקיים 500868.

[2] למעט על דרך של מתן הנחיות של ספק גדול בדבר הטיפול הנדרש למצרכים שהוא מספק, לשם שמירה על תקינותם, איכותם ובטיחותם, כקבוע בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק המזון.

[3] שיעור המכירות של הספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה גדל בכ-8% בין המחצית הראשונה של שנת 2014 לבין המחצית הראשונה של שנת 2015 (לצורך החישוב נלקח בחשבון סך כל המכירות, כהגדרתו של מונח זה בכללים, קרי ערך מכירות כולל, בלא מס ערך מוסף ובלא מס קנייה, למעט מכירות של ירקות ופירות טריים). ראוי לציין כי המשך מגמת גידול המכירות של ספקים שאינם גדולים, כפי שהיא, לא הייתה מביאה את רמי לוי לעמוד ברף הקבוע בכללים גם במהלך שנת 2016.

[4] ספקים שלא נכללו ברשימה של הספקים הגדולים לשנת כספים 2014.