רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/11/15
500882

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – מרב מזון כל בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
17/11/2015
מספר תיק:
10200
הערות:
אושר עד

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – מרב מזון כל בע"מ

א.      מבוא

בפניי בקשה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") למתן פטור למרב מזון כל בע"מ, המפעילה חנויות תחת המותג "אושר עד" (להלן: "אושר עד"), מתחולת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק המזון. סעיפים אלו אוסרים על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים, וכן אוסרים על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

אושר עד היא קמעונאי גדול כמשמעו של מונח זה בחוק המזון, והיא נכללת ברשימת הקמעונאים הגדולים אשר פורסמה בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המזון.

לאחר שבחנתי את הבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין, בהתחשב במכלול השיקולים שיפורטו בהמשך החלטה זו, ובכפוף לתנאים המפורטים בה, המשך סידור מצרכים בחנויות אושר עד על ידי ספקים גדולים, למשך תקופה קצרה, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות ומשכך ראוי לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון. להלן אפרט את הנימוקים לכך.

ב.      איסור על סידור מצרכים בחנויות של קמעונאי גדול על ידי ספקים גדולים

כפי שהבהרתי בהחלטת פטור שניתנה לאחרונה בעניין ספיר ד.ן קמעונאות,[1] נוכחות על המדף מהווה תשומה חיונית הדרושה לספק לשם מכירת מוצריו לצרכן, ובהתאם, הסדרים במסגרתם מתאפשר לספקים הגדולים לעסוק בעצמם בסידור מוצרים על המדף בחנות של קמעונאי גדול או התערבות של ספקים גדולים בסידור מצרכים בכל דרך אחרת, מקימים חשש מפני יצירת חסמי כניסה והתרחבות ומפני דחיקה של ספקים מתחרים משטחי התצוגה בחנויות.

לצד החששות התחרותיים, עמדתי על כך שהקמה של מערך סידור מצרכים על ידי קמעונאי גדול, שנסמך קודם לכן על סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים, כרוכה בהשקעת משאבים, גיוס עובדים והיערכות לוגיסטית, בתחום אשר הקמעונאי לא עסק בו עד כה.

סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים הוסדר לאחרונה במסגרת חוק המזון. סעיף 7(א)(1)(א) לחוק המזון אוסר על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה וכן להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים.[2] סעיף 7(א)(2) לחוק המזון אוסר על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

על אף האיסורים האמורים, כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות והסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן: "הכללים"), מעניקים פטור מהאיסור על סידור מצרכים בידי ספקים גדולים, כאשר עיקר מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול נובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, וכאשר סידור המצרכים בחנות נעשה לפי הוראות של הקמעונאי הגדול ואינו עולה בהיקפו על הנדרש.

אושר עד לא עומדת ברף שנקבע בכללים לעניין מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול הנובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, ולפיכך, הגישה את הבקשה שבפניי לקבלת פטור לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק המזון. 

ג.       סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים באושר עד

על-פי המידע שהוצג על ידי אושר עד בבקשה למתן פטור, מחזור המכירות של אושר עד, הנובע ממכירות של מצרכים של ספקים שאינם גדולים, קרוב לרף שנקבע בכללים. לטענתה של אושר עד, היא פועלת על מנת להגדיל את חלקם של ספקים שאינם גדולים מתוך מכירות הרשת. בין היתר, אושר עד פועלת להרחיב ייבוא של מצרכים בקטגוריות שונות שנועדו להחליף מצרכים המשווקים על ידי ספקים גדולים וכן פועלת להרחיב את שיתופי הפעולה עם ספקים מקומיים שאינם ספקים גדולים.

אושר עד ביקשה לאפשר לה פרק זמן נוסף למצות את הצעדים שהיא מבקשת לנקוט על מנת להגדיל את שיעור המכירות של הספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה, על מנת לעמוד בתנאים הקבועים בכללים.

על אף שבתקופה שחלפה מאז כניסת הכללים לתוקף, לא עלה בידי אושר עד להגדיל את שיעור המכירות של הספקים שאינם גדולים אלא בשיעור שאינו משמעותי, בשים לב לתכלית חוק המזון והכללים, אני מוצא לנכון לאפשר לאושר עד שהות קצרה נוספת על מנת להשלים את הפעולות הנדרשות כדי לעמוד ברף שנקבע בכללים.

בהתאם ניתנת לאושר עד שהות של שלושה חודשים, עד ליום 31 במרץ 2016, על מנת לעמוד ברף הקבוע בכללים (תקופה שמיום 1 בינואר 2015 ועד 31 במרץ 2016 תכונה להלן "התקופה הקובעת"). לאחר חלוף התקופה הקובעת, תיבחן אושר עד את שיעור המכירות של ספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה של אושר עד במהלך אותה התקופה.

במידה שלמעלה ממחצית מסך כל המכירות של אושר עד בתקופה הקובעת תתקבל מספקים שאינם גדולים,[3] הפטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק המזון יעמוד בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2016, מתוך ציפייה שמכאן והלאה תעמוד אושר עד ברף שנקבע בכללים.

במידה שאושר עד לא תעמוד ברף האמור יעמוד הפטור בתוקף עד ליום 31 ביוני 2016, וזאת על מנת לאפשר לה להיערך לסידור מצרכים באופן עצמאי.

בשים לב לפרק הזמן הקצר לגביו ניתן הפטור, שוכנעתי כי המשך סידור מצרכים בחנויות אושר עד על ידי ספקים גדולים כמפורט לעיל לא יוצר חשש לפגיעה בתחרות. הפטור מותנה בתנאים המסדירים את אופן ביצוע סידור המצרכים, הזהים לתנאים שנקבעו במסגרת הכללים.

למען הסר ספק, פטור לפי סעיף 5 לכללים מאיסורים שבסעיף 7(א)(3)(א) ו-(4) לחוק המזון, יחול גם לגבי אושר עד, בשינויים המחויבים וכחלק בלתי נפרד מהחלטת פטור זו.

ד.      סיכום

לאור האמור, מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, וליתן פטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק בנוגע לסידור מצרכים על ידי ספקים גדולים באושר עד בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ולפרק זמן המפורט לעיל:

1.              הגדרות:

"אושר עד" – מרב מזון כל בע"מ;

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים.

2.              סידור המצרכים בחנות של אושר עד נעשה לפי הוראות של אושר עד בנוגע לסידור מצרכים;

3.              מעורבותו של הספק הגדול בסידור מצרכים מוגבלת רק לסידור בפועל של מצרכיו של אותו ספק גדול על המדף או במחסן של אושר עד, לרבות הסרת מצרכים מן המדף או הוצאתם מן המחסן, וכן לפעולות הנלוות שלהלן, כולן או חלקן, והכול לפי הוראותיה של אושר עד:

3.1.        סימון המחיר שקבעה אושר עד על גבי המצרכים בחנות;

3.2.        ניהול הזמנות וחידוש מלאי המצרכים.

4.              נוסף על האמור בסעיף 3 לתנאים אלו, תחולת הפטור על אושר עד היא בתנאי שאושר עד מפקחת באופן שוטף על כך שמעורבות הספק הגדול בסידור המצרכים אינה חורגת מן התנאים שבסעיף 3 לתנאים אלו.

5.              כל ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלה יובא להכרעת הממונה.

 

אורי שוורץ

הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

ירושלים, ‏ה' כסלו, תשע"ו

‏17 נובמבר, 2015


[1] החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ הגבלים עסקיים 500868  (22.10.15).

[2] למעט על דרך של מתן הנחיות של ספק גדול בדבר הטיפול הנדרש למצרכים שהוא מספק, לשם שמירה על תקינותם, איכותם ובטיחותם, כקבוע בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק המזון.

[3] ספקים שלא נכללו ברשימה של הספקים הגדולים לשנת כספים 2014.