רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

11/11/15
500875

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול –
ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
11/11/2015
מספר תיק:
10246

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014
בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול –
ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

א.      מבוא

בפניי בקשה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") למתן פטור לויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "ויקטורי") מתחולת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק המזון. סעיפים אלו אוסרים על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים, וכן אוסרים על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

ויקטורי היא קמעונאי גדול כמשמעו של מונח זה בחוק המזון, והיא נכללת ברשימת הקמעונאים הגדולים אשר פורסמה בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המזון.

לאחר שבחנתי את הבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין, בהתחשב במכלול השיקולים שיפורטו בהמשך החלטה זו, ובכפוף לתנאים המפורטים בה, המשך סידור מצרכים בחנויות ויקטורי על ידי ספקים גדולים, למשך שנה אחת, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות ומשכך ראוי לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון. להלן אפרט את הנימוקים לכך.

ב.      איסור על סידור מצרכים בחנויות של קמעונאי גדול על ידי ספקים גדולים

כפי שהבהרתי בהחלטת פטור שניתנה לאחרונה בעניין ספיר ד.ן קמעונאות,{C}[1] נוכחות על המדף מהווה תשומה חיונית הדרושה לספק לשם מכירת מוצריו לצרכן, ובהתאם, הסדרים במסגרתם מתאפשר לספקים הגדולים לעסוק בעצמם בסידור מוצרים על המדף בחנות של קמעונאי גדול או התערבות של ספקים גדולים בסידור מצרכים בכל דרך אחרת, מקימים חשש מפני יצירת חסמי כניסה והתרחבות ומפני דחיקה של ספקים מתחרים משטחי התצוגה בחנויות.

לצד החששות התחרותיים, עמדתי על כך שהקמה של מערך סידור מצרכים על ידי קמעונאי גדול, שנסמך קודם לכן על סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים, כרוכה בהשקעת משאבים, גיוס עובדים והיערכות לוגיסטית, בתחום אשר הקמעונאי לא עסק בו עד כה.

סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים הוסדר לאחרונה במסגרת חוק המזון. סעיף 7(א)(1)(א) לחוק המזון אוסר על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה וכן להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים.{C}[2]{C} סעיף 7(א)(2) לחוק המזון אוסר על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

על אף האיסורים האמורים, כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות והסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן: "הכללים"), מעניקים פטור מהאיסור על סידור מצרכים בידי ספקים גדולים, כאשר עיקר מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול נובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, וכאשר סידור המצרכים בחנות נעשה לפי הוראות של הקמעונאי הגדול ואינו עולה בהיקפו על הנדרש.

אולם, ויקטורי לא עומדת ברף שנקבע בכללים לעניין מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול הנובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, ולפיכך, הגישה את הבקשה שבפניי לקבלת פטור לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק המזון. 

ג.       סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים בויקטורי

על-פי המידע שנמסר לרשות, נכון להיום ויקטורי עומדת ברף שנקבע בכללים בחלק מחנויותיה, המהווים, להערכתה, למעלה מרבע מחנויות הרשת. ביתר החנויות היא קרובה מאד לרף. בהתאם, הפטור מבוקש רק ביחס לחלק מחנויות הרשת.

לטענתה של ויקטורי, היא נוקטת במאמצים להגדיל את חלקם של ספקים שאינם גדולים מתוך מכירות הרשת. בין היתר, ויקטורי פועלת על מנת לייבא מוצרים המסופקים על ידי ספקים גדולים במסגרת יבוא מקביל, החליפה במגוון הרשת בכמה קטגוריות מצרכים של ספקים גדולים במצרכים של ספקים שאינם גדולים, הגדילה את שטחי המדף המוקצים למצרכים של ספקים שאינם גדולים ושיפרה את הנראות של המצרכים של ספקים שאינם גדולים.

לטענתה של ויקטורי, צעדים אותם נקטה הביאו להגדלה ניכרת של חלקם של ספקים שאינם גדולים מסך המכירות, והיא צפויה לעמוד ברף הקבוע בכללים במהלך שנת 2016.

לאחר שבחנתי את הבקשה מצאתי כי בנסיבות העניין ראוי להעניק לויקטורי פטור כמבוקש.

מבדיקת הנתונים שנמסרו לרשות ההגבלים העסקיים על ידי ויקטורי, עולה כי מאז תחילת שנת 2014 קיים גידול מתמיד ומשמעותי בשיעור המכירות של ספקים שאינם גדולים מתוך כלל המכירות של ויקטורי. שיעור המכירות של הספקים שאינם גדולים מתוך כלל מכירותיה גדל בכ-28% בין המחצית הראשונה של שנת 2014 לבין המחצית הראשונה של שנת 2015.{C}[3]{C}

כמו כן, שוכנעתי כי ויקטורי ממשיכה לנקוט במאמצים של ממש, כמפורט לעיל, על מנת להגדיל את המכירות של הספקים שאינם גדולים ועל מנת לעמוד ברף הקבוע בכללים.

בהתחשב בכך ובשים לב לפרק הזמן הקצר, באופן יחסי, לגביו ניתן הפטור, שוכנעתי כי בנסיבות העניין המשך סידור מצרכים בחנויות ויקטורי על ידי ספקים גדולים במשך שנה נוספת לא יוצר חשש לפגיעה בתחרות, ומשכך ראוי לפטור. עם זאת, מצאתי לנכון להתנות את מתן הפטור בתנאים המסדירים את אופן ביצוע סידור המצרכים, הזהים לתנאים שנקבעו במסגרת הכללים.

למען הסר ספק, פטור לפי סעיף 5 לכללים מאיסורים שבסעיף 7(א)(3)(א) ו-(4) לחוק המזון, יחול גם לגבי ויקטורי, בשינויים המחויבים וכחלק בלתי נפרד מפטור זה.

ד.      סיכום

לאור האמור, מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, וליתן פטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק בנוגע לסידור מצרכים על ידי ספקים גדולים בויקטורי, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2016, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

{C}1.              {C}הגדרות:

"ויקטורי" – ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ;

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים.

{C}2.              {C}סידור המצרכים בחנות של ויקטורי נעשה לפי הוראות של ויקטורי בנוגע לסידור מצרכים;

{C}3.              {C}מעורבותו של הספק הגדול בסידור מצרכים מוגבלת רק לסידור בפועל של מצרכיו של אותו ספק גדול על המדף או במחסן של ויקטורי, לרבות הסרת מצרכים מן המדף או הוצאתם מן המחסן, וכן לפעולות הנלוות שלהלן, כולן או חלקן, והכול לפי הוראותיה של ויקטורי:

{C}3.1.        {C}סימון המחיר שקבעה ויקטורי על גבי המצרכים בחנות;

{C}3.2.        {C}ניהול הזמנות וחידוש מלאי המצרכים.

{C}4.              {C}נוסף על האמור בסעיף 3 לתנאים אלו, תחולת הפטור על ויקטורי היא בתנאי שויקטורי מפקחת באופן שוטף על כך שמעורבות הספק הגדול בסידור המצרכים אינה חורגת מן התנאים שבסעיף 3 לתנאים אלו.

{C}5.              {C}כל ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלה יובא להכרעת הממונה.

 

אורי שוורץ

הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

ירושלים, כ"ט חשון תשע"ו

‏‏‏‏11 נובמבר 2015

 

 

 


{C}[1]{C} החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ הגבלים עסקיים 500868  (22.10.15).

{C}[2]{C} למעט על דרך של מתן הנחיות של ספק גדול בדבר הטיפול הנדרש למצרכים שהוא מספק, לשם שמירה על תקינותם, איכותם ובטיחותם, כקבוע בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק המזון.

{C}[3]{C} לצורך החישוב נלקח בחשבון סך כל המכירות, כהגדרתו של מונח זה בכללים, קרי ערך מכירות כולל, בלא מס ערך מוסף ובלא מס קנייה, למעט מכירות של ירקות ופירות טריים.