רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

חוק הריכוזיות

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות נחקק בשנת 2013 במטרה ליישם את המלצות הוועדה הממשלתית להגברת התחרותיות במשק. הוועדה מצאה כי המשק בישראל מתאפיין בריכוזיות על-ענפית יתירה בהשוואה לשווקים אחרים, המתבטאת בין השאר בכך שמספר מצומצם של אנשי עסקים שולט בשיעור ניכר של נכסים ריאליים ופיננסיים במשק. הוועדה סברה כי שליטה זו מושגת בחלק ניכר מהמקרים באמצעות קבוצות עסקיות המסודרות במבנה פירמידלי. כמו כן מצאה הוועדה כי המבנה הריכוזי מעורר חשש לפגיעה באיתנות המערכת הפיננסית, לפגיעה בתחרות העסקית ואף לפגיעה בציבור החוסכים, בבעלי מניות המיעוט בחברות הציבוריות ובמחזיקי איגרות חוב בחברות. באמצעות המלצותיה, ביקשה הוועדה להגביר את התחרותיות במשק הישראלי, להבטיח שוק תחרותי ויעיל, להגן על ציבור המשקיעים ולחזק את איתנותם של המתווכים הפיננסיים ואת יציבותם (מתוך דברי ההסבר להצעת החוק).

המלצות הוועדה, בדומה למבנה החוק, מתייחסות לשלושה מישורי פעולה: הראשון, החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות (פרק ב' לחוק); השני, הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי (פרק ג' לחוק); והשלישי, הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים (פרק ד' לחוק).

על יישומו של החוק ממונים מספר רגולטורים – משרד המשפטים, משרד האוצר, בנק ישראל, הרשות לני"ע ורשות התחרות, כאשר זו האחרונה עוסקת בעיקר ביישומו של פרק ב'.

פרק ב' שכותרתו "שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות", מחולק לשני סימנים:

הסימן הראשון עוסק בחובתו של כל משרד ממשלתי המבקש להקצות נכסים ציבוריים (רישיונות, חוזים או מניות בתשתיות חיוניות והפרטות של חברות ממשלתיות) לגורמים ריכוזיים במשק, לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית בהתייעצות עם וועדת הריכוזיות. יו"ר וועדת הריכוזיות הוא הממונה על הגבלים עסקיים ולצדו בוועדה חברים מנכ"ל משרד האוצר וראש המועצה הלאומית לכלכלה. חוות דעתה של הוועדה מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד האוצר.

במסגרת זו, הוועדה עוסקת גם בגיבוש ופרסום רשימות של קבוצות עסקיות שהן בעלות היקפי פעילות משמעותיים במשק (תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים) וגופים המחזיקים בזכויות בתשתיות חיוניות במשק (כולם ביחד – "גורמים ריכוזיים") בהתאם להוראות החוק ובעדכון רשימת התשתיות החיוניות שבתוספת לחוק. רשימות אלו מתפרסמות ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר.

הסימן השני עוסק בחובתו של כל משרד ממשלתי המבקש להקצות זכות לגורם פרטי, לשקול שיקולים של "קידום התחרותיות הענפית". החובה קמה לגבי זכויות שהם חוזים או החזקות בשיעור משמעותי בתחום בתשתית חיונית, או רישיון (גם אם אינו בתשתית חיונית), ובלבד שמחמת טבעה של הזכות, ערכה הכלכלי או הדין החל עליה, מספר הפועלים בענף שלגביו היא מוקצית מוגבל.

בנוסף לכך, לגבי זכות המופיעה ב"רשימת הזכויות" שמפרסם הממונה על הגבלים עסקיים, קמה חובת התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים בנוגע לשיקולים אלו של קידום התחרותיות הענפית. רשימת הזכויות מפורסמת ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות וחוות דעתו של הממונה מפורסמות באתר האינטרנט של הרשות.

משרד האוצר - הוועדה לצמצום הריכוזיות

 

חוק הריכוזיות - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה