רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

09/08/15
500890

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
יינות ביתן בע"מ ויינות ביתן החזקות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
09/08/2015
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
יינות ביתן בע"מ ויינות ביתן החזקות בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים