רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

20/10/15
500865

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
הראל חברה לביטוח בע"מ
ומדנס סוכנות לביטוח בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
20/10/2015
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
הראל חברה לביטוח בע"מ
מדנס סוכנות לביטוח בע"מ