רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

29/07/15
500821

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ומרכז ויצמן ניהול בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
29/07/2015
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ומרכז ויצמן ניהול בע"מ