רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/03/14
500585

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
דלק קידוחים שותפות מוגבלת
אבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת
Noble Energy Mediterranean ltd

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/03/2014
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
דלק קידוחים שותפות מוגבלת
אבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת
Noble Energy Mediterranean ltd