רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

02/09/13
500461

טיוטת הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין: סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
02/09/2013
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ