רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

12/12/12
500269

טיוטת הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
הממונה על הגבלים עסקיים
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
12/12/2012