רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

04/04/11
5001761

טיוטת הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
אחזקות התחנה בע"מ
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
04/04/2011

טיוטה

 

צו מוסכם לפי סעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

 

א. הגדרות

 

בצו זה:

 

"הממונה"

הממונה על הגבלים עסקיים;

"בית הדין"

בית הדין להגבלים עסקיים;

"חוק ההגבלים העסקיים"

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"הצדדים"

אחזקות התחנה בע"מ; התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ

"הסכם הקניית האופציה"

הסכם שנחתם  ביום 21.7.09 בין חברת אחזקות התחנה בע"מ לבין מ.ט נדל"ן שותפות מוגבלת, בו הוקנתה לאחזקות התחנה בע"מ האופציה לרכישת 48% מהון המניות בחברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ.

"מימוש האופציה"

המועד בו הודיעה חברת אחזקות התחנה בע"מ האופציה לחברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ על כוונתה לממש את האופציה שהוקנתה לה מכוח הסכם הקניית האופציה.

 

 

ב. ההתחייבויות נשוא הצו

 

  1. הצדדים מודים כי לא נמסרה על ידם הודעת מיזוג בגין מימוש האופציה כנדרש על פי סעיף 17 לחוק ההגבלים העסקיים.
  2. הצדדים ישלמו, ביחד ולחוד, סך של 400,000 ₪ לאוצר המדינה בתוך 45 יום מעת החלטת בית הדין הנותן תוקף של צו להסכמות אלו, בהתאם לסעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים.
  3. בכפוף לקיום ההתחייבות לתשלום כמפורט לעיל ולאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין, אין בכוונת הממונה לנקוט או ליזום צעדי אכיפה נוספים, כנגד הצדדים ו/או נושאי המשרה בהם ו/או נציגיהם בגין המיזוג בין הצדדים בעקבות מימוש האופציה. 
  4. בכפוף לקיום ההתחייבות לתשלום כמפורט לעיל, ולאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים, יאושר מיזוג מס' 8088 שבין הצדדים.

 

 

 

 

 

ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

אחזקות התחנה בע"מ

 

אני   __________, בא כוחה החוקי של אחזקות התחנה בע"מ, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הנו מוסמך לכך.

 

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ

 

אני   __________, בא כוחה החוקי של אחזקות התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הנו מוסמך לכך.

 

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

הממונה על הגבלים עסקיים