רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

31/12/15
500917

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
הסדרי החבירה של הבנקים לבין חברות הביטוח בקונסורציום אשראי
הסדרי החבירה של חברות הביטוח לבין עצמן בקונסורציום אשראי

 

ירושלים, י‏"ט בטבת תשע"ו

‏31 בדצמבר 2015

 

לכבוד

מנהלי התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים

 

 

                                                                                                         בדואר רשום ובפקס

 

שלום רב,

הנדון: הסדרי קונסורציום

1.       רשות ההגבלים העסקיים פרסמה בשנים האחרונות מספר הודעות, המתייחסות לשיתוף פעולה בין גופים פיננסיים במתן אשראי לא סחיר לגופים עסקיים (להלן: "קונסורציום אשראי"). בהודעתנו האחרונה, מיום 30.12.2014, הודענו כי אין בכוונת הממונה על הגבלים עסקיים (להלן: "הממונה") לאכוף את הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק"), על קונסורציום אשראי אשר יתקיימו לגביו תנאים מסוימים, וזאת לתקופה של שנה, שתסתיים ביום 31.12.2015.

2.       בהמשך להודעות אלו, הריני להודיעכם כי אין בכוונת הממונה לאכוף את הוראות החוק על קונסורציום למתן אשראי אשר יתקיימו בו כלל התנאים המפורטים להלן:

הגדרות:

"בנק הפועלים"- בנק הפועלים בע"מ;

"בנק לאומי"- בנק לאומי לישראל בע"מ;

"גוף מוסדי" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981;

"הצדדים" – תאגידים בנקאיים ו/או גופים מוסדיים, ו/או גופים דומים שהתאגדו מחוץ לישראל;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 למעט, חברת שירותים משותפת;

 

 

התנאים:    

                א.         החבירה בקונסורציום אשראי, ובכלל זה מגעים לקראת חבירה כאמור, ייעשו רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של הלקוח, על גבי טופס נפרד;

                ב.         ללקוח תינתן האפשרות לשאת ולתת על תנאי מתן האשראי עם כל אחד מהצדדים החברים בקונסורציום, לרבות באמצעות אדם אחר מטעמו;

                 ג.          בנק הפועלים ובנק לאומי אינם חברים יחד בקונסורציום. המגבלה האמורה בסעיף זה לא תחול על הסדר קונסורציום שעניינו החזר חוב הנובע מאשראים שניתנו על ידי בנק הפועלים ועל ידי בנק לאומי, לפני יום 18 באוגוסט 2002, לאותו אדם; כמו כן, המגבלה האמורה בסעיף זה לא תחול על הסדר קונסורציום שעניינו החזר חוב הנובע מאשראים שניתנו על ידי בנק הפועלים ועל ידי בנק לאומי, לפני יום 31 בדצמבר 2014, לאותו אדם וככל שהסדר זה עמד בתנאים המנויים במכתב הממונה מיום 28.2.2011;[1]

                ד.         הצדדים יערכו תיעוד כדלקמן:

1.       פרטי המגעים שהתקיימו או מידע שהועבר בין הצדדים בעניינים הנוגעים לחבירה בקונסורציום אשראי או לפעילות במסגרתו. תיעוד כאמור יכלול את המועד, שמות המשתתפים, תפקידיהם, הדברים שהוחלפו וההחלטות שהתקבלו, לרבות תיעוד של פניות לצדדים אשר בסופו של יום לא לקחו חלק בקונסורציום.

למען הסר ספק, תיעוד כאמור יערך גם עבור מגעים שהתקיימו או מידע שהועבר ולא הבשיל לידי חבירה בפועל בקונסורציום אשראי.

2.      ביחס לקונסורציום אשראי אשר התקיים בפועל, יש לתעד את כלל הנתונים הבאים:  שם הלווה; תכלית האשראי שניתן; מארגן הקונסורציום והצדדים החברים בו; סכומי אשראי שהועמדו בפועל, גובה מסגרת אשראי וערבויות שניתנו במסגרת הקונסורציום, הן על ידי הצד המדווח והן בסך הכול (ככל שנתון זה ידוע לצד המדווח); מועד העמדת האשראי; מועד הפירעון; תנאי האשראי, לרבות גובה הריבית ועמלות נוספות, ככל שהצד המדווח זכאי להן.

סכומים כספיים בסעיף זה יצוינו על פי יתרה בפועל, נכון ליום 31.12.2016. ככל שקיימות ערבויות מסוגים שונים, יש לפרט את סוג הערבות וגובהה;

3.       ביחס למגעים שהתקיימו ולא הבשילו לידי חבירה בפועל בקונסורציום אשראי, יש לתעד את הנתונים הבאים, ככל שהם ידועים לצד המדווח: שם הלווה המיועד; התכלית המיועדת של האשראי; מארגן הקונסורציום והצדדים שהיו עתידים להיות חברים בו; אשראי וערבויות שהיו עתידים להינתן במסגרת הקונסורציום, הן על ידי הצד המדווח והן בסך הכול;  המועד המתוכנן להעמדת האשראי; מועד הפירעון המתוכנן; תנאי האשראי הצפויים, לרבות גובה הריבית ועמלות נוספות;

                ה.         התיעוד המפורט בסעיף ד' לעיל ישמר אצל כל אחד מהצדדים, ויועבר לרשות בתוך 30 ימים מתום כל שנה קלנדרית. כמו כן, התיעוד יומצא לרשות על פי דרישה תוך 14 ימים ממועד הדרישה. יש לציין בפירוש האם התיעוד מתייחס לקונסורציום אשראי אשר התקיים בפועל או לא.

                 ו.          לנוחותכם, להלן טבלה המרכזת את פרטי הדיווח הנדרשים על פי סעיפים ד2 ו-ד3 לעיל:

הלווה

תכלית מתן האשראי

מארגנים

החברים בקונסורציום

סכום אשראי

מסגרות אשראי וערבויות

מועד העמדת האשראי

מועד פירעון

ריבית שנתית ועמלות נוספות

האם התקיים בפועל?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       לתשומת לבכם, התנאים שלעיל כוללים מספר הבהרות ושינויים לעומת התנאים שפורסמו במכתב הקודם, לרבות שינויים ברכיבי הדיווח הנדרש מהצדדים לקונסורציום והבהרה כי האמור במכתב חל גם על גופים פיננסיים זרים. כמו כן, הוסר תנאי שהתייחס באופן כללי לאיסור על העברת מידע שאינו נדרש לצורך החבירה בקונסורציום. משהודעה זו מתייחסת אך ורק לחבירה בקונסורציום, הרי שאין בה בכדי לאשר כל העברת מידע בין מתחרים שאינה הכרחית לצורך החבירה. העברת מידע כאמור, עשויה ממילא להוות הסדר כובל אסור, ואין בהצבתם או באי הצבתם של תנאים מעין אלו כדי לגרוע מכך.

4.       אין באמור בתנאים אלה כדי למנוע מגורמים החפצים ליתן אשראי במשותף, לפנות, באם הדבר נדרש על פי החוק, להליך של אישור מבית הדין להגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 7 לחוק, או פטור פרטני בהתאם לסעיף 14 לחוק.

5.       תקפו של האמור במכתבי הוא עד יום 31.12.2016, אלא אם כן תצא הודעה אחרת לפני תום התקופה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה.

 

בכבוד רב ובברכה,

 

שגית חדד, עו"ד

המחלקה המשפטית

 

 


[1] מכתב הממונה על הגבלים עסקיים בעניין הסדרי קונסורציום מיום 28.2.2011 הגבלים עסקיים 5001758, הזמין בכתובת: http://www.antitrust.gov.il/files/10795/Cons.pdf