רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

21/12/15
500906

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
מתווה לטיפול בבקשות לשיתופי פעולה בעת חירום של מפעלים קטנים ובינוניים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
21/12/2015

­­­

מתווה לטיפול בבקשות לשיתופי פעולה בעת חירום של מפעלים קטנים ובינוניים

 

1.       בעתות שגרה, העובדה שפירמה הופכת ללקוחה של מתחרתה איננו מצב רצוי. עם זאת, בזמנים בהם מתקיים עימות מזוין, גופים עסקיים עשויים להיקלע למצוקה המתבטאת בירידה משמעותית בכושר הייצור מפאת מחסור בכוח אדם ומסיבות אחרות הנובעות מעצם קיומו של איום ביטחוני.

2.       כאשר חלות נסיבות מיוחדות אלו, בהן לפירמה הממוקמת באזור העימות אין יכולת לפעול באופן סדיר, מתן אפשרות לשיתוף פעולה לא רק שאינו מגביל את התחרות כי אם עשוי להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית בטווח הארוך.

3.       משכך, ובעקבות פניית התאחדות התעשיינים בעניין זה, גיבשה רשות ההגבלים העסקיים מתווה לטיפול בבקשות של מפעלים הממוקמים באזורים שבהם מתנהל עימות מזוין אשר נועד להקל על שיתופי פעולה שתכליתם לאפשר פעילות סדירה של אותם מפעלים, ולזרז את הטיפול בבקשות מסוג זה. תחולתו של המתווה על הסדרים מסוג זה תלויה בכך שעיקרה של ההתקשרות איננו בהפחתת התחרות או במניעתה.

4.       המתווה יחול על מקרים בהם מבקש מפעל (להלן: "המפעיל המעביר") לייצר את מוצריו (או חלק מהם) אצל מפעל אחר (להלן: "המפעל המארח"), וזאת כאשר בכל אחד מהמפעלים מתקיים אחד מהתנאים הבאים: המפעל מעסיק עד 99 עובדים, או שהוא בעל מחזור מכירות שאינו עולה על 100 מיליון ש"ח בשנה. הממונה ישקול להודיע למפעלים כאמור, על פי פניה מהם, כי לא ינקוט בפעולות אכיפה לעניין סעיפים 2 ו-4 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בגין התקשרות בעת חירום בהסכם בו המפעל המארח ייצר מוצרים עבור המפעל המעביר, וזאת לעת החירום בלבד.

5.       במסגרת פניה כאמור יבחנו, בין השאר, הנתונים הבאים, אותם יש למסור בעת הפניה: נתחי השוק של המפעלים (המעביר והמארח); חיוניות ההתקשרות; פרטי ואופי ההתקשרות; הפגיעה שנגרמה למפעל המעביר עקב מצב החירום, ובכלל זה האם ובאיזה היקף חלה ירידה  בשיעור ההתייצבות של העובדים היצרניים במפעל, וכן האם ובאיזה היקף חלה ירידה בכושר הייצור של המפעל, והכל לעומת תקופה מקבילה בשנים קודמות. יובהר כי כל פניה תיבחן לגופה, ויתכן כי לצורך הבחינה יתבקשו נתונים נוספים.

6.       ככל שתינתן הודעת אי אכיפה מאת הממונה, כאמור בסעיף 4 לעיל, היא תינתן בכפוף למספר תנאים, וביניהם תחימת ההתקשרות בזמן, איסור על העברת מידע בין המפעלים וחובות דיווח מסוימות.    

7.       יובהר, למען הסר ספק, כי האמור לעיל נוגע לעניין נקיטת צעדי אכיפה נוכח התקשרות חיונית בין המפעל המעביר והמפעל המארח בעת חירום ואין הוא מתייחס לכל פעילות אחרת העומדת בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. אין באמור כדי לשנות או לגרוע מכל חובה אחרת החלה על הצדדים.

 

ירושלים, ט' בטבת, התשע"ו

21 בדצמבר, 2015