רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/12/14
500736

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
הסדרי החבירה של הבנקים לבין חברות הביטוח בקונסורציום אשראי
הסדרי החבירה של חברות הביטוח לבין עצמן בקונסורציום אשראי