רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

08/12/14
500725

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
החלפת תזקיקים בין בתי הזיקוק בהמלך שנת 2015

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
08/12/2014

                                                                                

ירושלים, ט"ז בכסלו, התשע"ה

8 בדצמבר, 2014

 

לכבוד

 

מר מלאכי אלפר, מנכ"ל

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

רחוב הנפט א.ת צפוני אשדוד

ת.ד 338

אשדוד 77102

 

בדואר רשום ובפקס 08-8562603

מר מארק חנא                      

סמנכ"ל שיווק ומכירות        

בתי זיקוק לנפט בע"מ           

ת.ד. 4                                            

חיפה 31000

 

בדואר רשום ובפקס 04-8788000

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון: החלפת תזקיקים בין בתי הזיקוק במהלך שנת 2015

סימוכין: פניית פז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 14.9.2014;

      פניית בתי זיקוק לנפט בע"מ מיום 14.9.2014

 

הממונה על הגבלים עסקיים (להלן: "הממונה") מילא את ידינו להשיב לפניותיכם שבסמך בעניין שבנדון, כדלקמן:

1.             בפניותיכם התבקש הממונה לאשר הסדר להחלפת תזקיקים מסוג בנזין 95 וסולר תחבורה, בין פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "בז"א") לבתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: "בז"ן", וביחד גם: "בתי הזיקוק"). פניותיכם נעשו בהתאם להוראת ס' 5 להחלטת הממונה מיום 27.9.2006 לאשר בתנאים מיזוג בין פז חברת נפט בע"מ לבין בז"א, האוסרת על בז"א לשתף פעולה עם בית זיקוק אחר בישראל, בין היתר, בשיווק או מכירה של מוצרי נפט, אלא אם ניתן לכך אישור הממונה.

2.             בפניותיכם ציינתם כי הקשיים התפעוליים במערכת ההזרמה שעמדו במוקד אישורים קודמים בעבר, עומדים בעינם, כי ההסדר מגדיל את היעילות המשקית ומונע הזרמה כפולה של אותו מוצר מצפון לדרום ולהפך ומביא לחסכון בעלויות הולכה ודלף. כן ציינתם כי אף שחברת החשמל לישראל הפחיתה את השימוש בסולר המוזרם במערכת ההזרמה מאז תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר "תמר", קיימת גם היום מצוקת הזרמה, היות שאין בקיבולת מערכת ההזרמה להבטיח מענה לצרכי ההזרמה של גורמים נוספים במשק.

3.             יחד עם הצידוקים והתועלות שהעליתם בפניותיכם, ההסדר המבוקש מעלה חשש כי שיתוף הפעולה בין בתי הזיקוק יוביל לשיווי משקל שיפחית את התמריצים שלהם להתחרות במכירת תזקיקים וכן כי שיתוף הפעולה האמור יקנה לבתי הזיקוק יתרון תחרותי על פני ייבוא אפשרי שאינו יכול ליהנות מהחיסכון הקיים בהסדר.

4.             לאחר בחינת בקשותיכם מצא הממונה לנכון לאשר, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן, הסדר לפיו יעמיד כל אחד מבתי הזיקוק כמות חודשית קבועה של 20,500 ק"ל סולר תחבורה ו-21,500 ק"ל בנזין 95 (להלן: "הכמות החודשית הניתנת להחלפה" או "הכמות המוחלפת") לרשות בית הזיקוק האחר ולבעלותו, וזאת במקרה שלא יהיה מי שייבא תזקיקים לישראל בשנת 2015 או שיבואן התזקיקים לא יהיה מעוניין להשתתף בהסדר החלפת התזקיקים. ואולם, במקרה שיהיה יבואן תזקיקים אחד בשנת 2015, אשר יהיה מעוניין להשתתף בהסדר, תנוכה מהכמות החודשית הניתנת להחלפה כמות חודשית קבועה הזהה לזו שביקש יבואן התזקיקים, וזאת עד לכמות חודשית קבועה מרבית של 10,250 ק"ל סולר תחבורה ושל 10,750 ק"ל בנזין 95 ובהתאם לבקשתו. במידה שיהיה יותר מיבואן תזקיקים אחד תחולק הכמות החודשית הניתנת להחלפה באופן שווה בין היבואנים ובז"א. להמחשה, במידה ויהיו שלושה יבואנים שירצו להשתתף בהסדר, תנוכה מהכמות החודשית הניתנת להחלפה כמות חודשית קבועה הזהה לסך הכמות שביקשו שלושת יבואני התזקיקים, כאשר הכמות החודשית המרבית שיוכל כל אחד מהיבואנים לבקש תעמוד על רבע מהכמות החודשית הניתנת להחלפה, היינו: 5,125 ק"ל סולר תחבורה ו-5,375 ק"ל בנזין 95.

5.             במקרה שלא יהיה מי שייבא תזקיקים לישראל בשנת 2015 או שיבואני התזקיקים לא יהיו מעוניינים להשתתף בהסדר החלפת התזקיקים, אזי על פי המבוקש על ידיכם בעבר, בז"א תעמיד את הכמות לרשות בז"ן במתקני קמ"ד/תש"ן בדרום הארץ או בפי גלילות אשדוד, בהתאם לבקשת בז"ן, ואילו בז"ן תעמיד את הכמות לרשות בז"א על ידי הזרמתם למתקני פז במפרץ חיפה; במקרה שיהיה מי שייבא תזקיקים בשנת 2015 אשר יהיה מעוניין להשתתף בהסדר, אחד או יותר, תעמיד לרשותו בז"ן את הכמות המבוקשת בשער בז"ן או על ידי הזרמתה למתקני היבואן בצפון הארץ, לפי בקשתו, ויבואן התזקיקים יעמיד את אותה כמות לרשות בז"ן במתקני קמ"ד/תש"ן בדרום הארץ או בפי גלילות אשדוד, בהתאם לבקשת בז"ן. יובהר, כי יבואן התזקיקים יהיה רשאי להשתתף בהסדר ההחלפה שיכלול בנזין בלבד, סולר בלבד או בנזין וסולר גם יחד.

6.             סופו של דבר, על מנת להפיג את החששות התחרותיים שהסדר ההחלפה מעלה, מצא הממונה להתנות את האישור בתנאים הבאים:

6.1.      במקרה שלא יהיה מי שייבא תזקיקים לישראל בשנת 2015 (להלן: "יבואן תזקיקים"), או שכל יבואני התזקיקים לא יהיו מעוניינים להשתתף בהסדר החלפת התזקיקים, בז"א ובז"ן יעמידו אחת לרשות השניה כמות חודשית קבועה וזהה של 20,500 ק"ל סולר תחבורה ו-21,500 ק"ל בנזין 95, להחלפה ביניהן במסגרת הסדר ההחלפה (להלן: "הכמות המוחלפת"). בז"א תעמיד את הכמות האמורה לרשות בז"ן במתקני קמ"ד/תש"ן בדרום הארץ או בפי גלילות אשדוד, בהתאם לבקשת בז"ן, ובז"ן תעמיד את הכמות האמורה לרשות בז"א על ידי הזרמתה למתקני פז במפרץ חיפה.

6.2.      במקרה שיהיה יבואן תזקיקים, אחד או יותר, אשר יתקיימו בו שלושת התנאים המצטברים שלהלן:

(1) יבואן התזקיקים הודיע על רצונו להשתתף בהסדר ההחלפה עד ליום 15.12.2014 וביחס לכל שנת 2015;

(2) יבואן התזקיקים יעמיד לרשותה של בז"ן כמות זהה לכמות שמבקש יבואן התזקיקים מבז"ן במתקני קמ"ד/תש"ן בדרום הארץ או בפי גלילות אשדוד, בהתאם לבקשת בז"ן;

(3) הכמות שמבקש היבואן לא תעלה על כמות חודשית קבועה מרבית השווה לכמות המוחלפת כשהיא מחולקת במספר הגדול באחד ממספר היבואנים העומדים בתנאים (1) ו-(2) של סעיף זה לעיל (להלן: "הכמות המוקצית לכל יבואן"). להמחשה:

 

אזי יחולו על בז"א ובז"ן שלושת התנאים הבאים:

(א)    כל אחד מבתי הזיקוק יעמיד את הכמויות המפורטות בסעיף 6.1 לרשות בית הזיקוק האחר ולבעלותו, בניכוי כמות חודשית קבועה הזהה לסך הכמות שביקשו כל יבואני התזקיקים העומדים בתנאים (1), (2) ו-(3) לעיל;

(ב)     בז"ן תעמיד לרשות כל אחד מיבואני התזקיקים את הכמות המבוקשת על ידו, אשר לא תעלה על הכמות המוקצית לאותו יבואן, בשער בז"ן או על ידי הזרמתם למתקני היבואן בצפון הארץ, בהתאם לבקשת היבואן;

(ג)      בתי הזיקוק יאפשרו ליבואן התזקיקים להשתתף בהסדר להחלפת התזקיקים שיכלול בנזין בלבד, סולר בלבד או שניהם, לפי בחירת היבואן.

6.3.      לא תותר כל התחשבנות כספית ביחס לכמויות התזקיקים להחלפה, למעט לצורך שיפוי בגין הפרשים בכמויות המוחלפות כתוצאה מאילוצים תפעוליים בלבד בהיקף שלא יעלה על אחוז אחד מהיקף הכמות המוחלפת בכל חודש. כל התחשבנות כזאת תתועד בכתב על ידי כל צד ותועמד לעיון הממונה לפי דרישה.

6.4.      בביצוע הסדר ההחלפה יקפיד כל אחד מבתי הזיקוק וכל הפועלים מטעמו הקפדה יתירה על צמצום היקף שיתוף הפעולה למינימום הנחוץ לצורך זה. למען הסר ספק, בביצוע ההחלפה לא יעבירו בתי הזיקוק ביניהם, במישרין או בעקיפין, כל מידע שיש בהעברתו כדי לפגוע בתחרות, ובכלל זה, מידע אודות מחירים, כמויות, מכירות, לקוחות, פעילות עסקית וכיו"ב מידע שאינו נוגע ישירות ליישום הסדר ההחלפה.

6.5.      הוראות סעיפים 6.3 ו-6.4 יחולו גם על יחסיהם של בתי הזיקוק עם יבואני תזקיקים, ככל שיתקיים עמם הסדר החלפה עמו בהתאם לתנאי סעיף 6.2.

6.6.      תוקפו של אישור זה עד יום 31.12.2015.

7.             למען הסר ספק יובהר, כי אישור זה אינו חל על כל הסדר החורג מהסדר ההחלפה. בין השאר, אישור זה אינו חל על החלפת כמויות תזקיקים חודשיות העולות על הכמות המפורטת בסעיף 6 לעיל או נופלות ממנה; דחיית או הקדמת ההקצאה, כולה או חלקה, למועד שאינו נכלל בחודש הקלנדרי שאליו מתייחסת ההקצאה וכיו"ב.

8.             מבלי להביע עמדה ביחס לבקשות עתידיות בעניין זה, ככל שבז"א ובז"ן תבקשנה להאריך את תוקפו של אישור החלפת התזקיקים מעבר לתקופה המנויה בס' 6.6 לעיל, עליהן לפנות לממונה בעניין לא יאוחר מיום 1.9.2015. 

9.             הממונה שומר לעצמו את הזכות לשנות את החלטתו, לרבות בעניין כמות התזקיקים המותרת בהחלפה, במקרה של שינוי נסיבות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אם יימצא כי מתווה עסקאות הנקוט על ידי בז"א או בז"ן מרחיב את שיתוף הפעולה ביניהם מעבר למינימום הנדרש, הממונה שומר לעצמו את הזכות להתנות את האישור הנוכחי בפעולה לפי מתווה פעולה כפי שיורה, או להוציא מכלל האישור מתווה פעולה ספציפי הנקוט על ידי בז"א או בז"ן.

10.         למען הסר ספק, אישור זה אינו תקף ביחס לכל שיתוף פעולה אחר בין בז"א ובז"ן, ואין לראות בו מתן פטור, הסכמה או אישור לכל הסדר אחר.

 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ככל שאלה תדרשנה.

 

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב ובברכה,

 

ניר ימין, עו"ד

המחלקה המשפטית

רשות ההגבלים העסקיים