רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

14/10/12
500250

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
סוג המעשים והמחדלים לענין עיצום כספי

הודעה בדבר סוג המעשים והמחדלים לענין עיצום כספי

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ד(א)(3) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988[1] (להלן- החוק), אני קובע בזאת כי מעשה או מחדל כמפורט להלן הוא בר עיצום כספי, אם הוא מהווה סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש נכס או שירות שבמונופולין בניגוד לסעיף 29 לחוק, או ניצול לרעה של מעמד בעל מונופולין בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק:

(1)   יצירת חסם כניסה לענף או חסם למעבר בענף כהגדרתו בסעיף 30(ג)(5) לחוק;

(2)   יצירת חסם להמשך פעילות מתחרה בשוק, לרבות צמצום משמעותי של פעילות;

(3)   הסדר בלעדיות;  הוראה זו לא תחול על הסדר כובל שקיבל מאת בית הדין להגבלים עסקיים אישור לפי סעיף 9 לחוק, או היתר זמני לפי סעיף 13 לחוק, או פטור לפי סעיף 14 לחוק או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתאם לפטור סוג שנקבע לפי סעיף 15א לחוק;

(4)   הטבות בתנאי אספקה או רכישה של הטובין שבמונופולין, לרבות הנחות כמות, הנחות מטרה, הנחות נאמנות, עמלות, בונוסים ותמריצים אחרים;

(5)   תמחור טורפני;

(6)   תמחור של הצרת מרווח (margin squeeze);

(7)   קשירת אספקה או רכישה של טובין שבמונופולין באספקה או ברכישה של טובין אחרים, לרבות בדרך של תמחור או אפיון המוצר;

(8)   סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש טובין שבמונופולין, לרבות התניית התקשרות בתנאים שאינם סבירים;

(9)   קביעת מחיר מכירה מופרז עבור טובין שבמונופולין;

(10)           אפליה בין רוכשים או בין ספקים.

כ"ח בתשרי, התשע"ג

14 באוקטובר, 2012

 (חמ 3-4537)

                                                                                                  _________________

                                                                                                       פרופ' דיויד גילה

                                                                                                הממונה על הגבלים עסקיים[1] ס"ח התשמ"ח עמ' 128