רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/12/14
500754

חוק ההגבלים העסקיים החדש, התשמ"ח – 1988; תיקון מס' 17 (התשע"ה – 2014)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
17/12/2014
סוג חקיקה:
ראשית