רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/11/14
500716

חוק ההגבלים העסקיים החדש, התשמ"ח – 1988; תיקון מס' 16 (התשע"ה – 2014)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
17/11/2014
סוג חקיקה:
ראשית