רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/03/14
500591

חוק ההגבלים העסקיים החדש, התשמ"ח – 1988; תיקון מס' 15 (התשע"ד – 2014)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
30/03/2014
סוג חקיקה:
ראשית