רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/04/12
5001937

הודעה על דחיית תחילתו של תיקון לסעיף 3(7) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
30/04/2012