רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

20/12/10
5001858

חוק ההגבלים העסקיים החדש, התשמ"ח – 1988; תיקון מס' 11 (התשע"א – 2011)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
20/12/2010
סוג חקיקה:
ראשית