רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

חקיקה

חוק ההגבלים העסקיים נועד למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות החופשית בשווקים. החוק מטפל בסוגים שונים של הגבלים עסקיים אשר קשורים כולם בטבורם לתופעה הכלכלית העיקרית שלמניעתה ולריסונה כונן החוק – תופעת כוח השוק.
החוק מסמיך את הממונה ליזום פנייה אל בית הדין להגבלים עסקיים כדי שיפעל בנושאים מסוימים. כך פני הדברים בעניין סמכות בית הדין להורות על הפרדת חברות שהתמזגו בניגוד להוראות החוק (סעיפים 44 ו-25 לחוק); בעניין סמכות בית הדין להורות על הפרדת בעל מונופולין לכמה תאגידים (סעיפים 44 ו-31 לחוק); בעניין סמכות אב בית דין ליתן צו עשה או אל תעשה למניעת הפרת הוראות החוק (סעיף 50 א לחוק); ובעניין סמכות בית הדין ליתן תוקף של צו מוסכם להסכמה שגובשה בין הממונה לבין אדם שהפר את הוראות החוק.
 

תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום

חקיקה

11**

חקיקה

4150803
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | 1 |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

חקיקה


26/07/88

חקיקה


11**

חקיקה


4150803
  1