רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

שאלות ותשובות – חוק המזון

>>1.האם איסורים החלים על ספק, ספק גדול או ספק גדול מאד לפי חוק המזון חלים גם ביחס למצרכים המסופקים על ידו לקמעונאי ואשר נמכרים תחת "מותג פרטי"? (5)

כן. הגדרת "ספק" בחוק המזון כוללת גם את מי שמספק לקמעונאי מצרכי מותג פרטי. לפיכך, הוראות חוק המזון המתייחסות לפעולות והסדרים שבין ספקים וקמעונאים, מתייחסות גם למצרכי מותג פרטי המסופקים על ידי הספק.

בהתאם, איסורים החלים על ספק גדול או ספק גדול מאד, יחולו עליהם גם בנוגע למצרכים שהם מספקים לקמעונאי, אשר משווקים תחת מותג פרטי.

>> 2. האם ניתן ללמוד מרשימת הקמעונאים הגדולים או מרשימת הספקים הגדולים שפרסם הממונה כי קמעונאי או ספק שאינו מופיע בה אינו קמעונאי גדול או ספק גדול לצרכי החוק? (6)

לא. רשימות הקמעונאים הגדולים והספקים הגדולים שפרסם הממונה כוללות את הקמעונאים והספקים לגביהם הממונה מצא כי מתקיימים בהם תנאי הגדרת "קמעונאי גדול" או "ספק גדול" כמשמעו בסעיף 2 לחוק המזון. יתכן כי ישנם קמעונאים גדולים וספקים גדולים אשר אינם מופיעים ברשימות שפרסם הממונה, אך הוראות חוק המזון החלים על קמעונאים גדולים וספקים גדולים חלים גם עליהם באופן מלא.

רשימת הקמעונאים הגדולים ורשימת הספקים הגדולים אינן קונסטיטוטיביות. הרשימות נועדו אך ורק על מנת לאפשר לספק לדעת אם קמעונאי מסוים הוא קמעונאי גדול וכן לאפשר לקמעונאי לדעת אם ספק מסוים הוא ספק גדול, ואז חלים על פעולות והסדרים עימם האיסורים הקבועים בחוק המזון אשר נוגעים ליחסים עם ספק גדול או עם קמעונאי גדול. 

הוראות חוק המזון המתייחסות לקמעונאי גדול עצמו, חלות על קמעונאי אשר מתקיימים לגביו תנאי הגדרת "קמעונאי גדול", בין אם הוא נכלל ברשימה ובין אם לא. בהתאם, הוראות חוק המתייחסות לספק גדול עצמו, חלות על ספק אשר מתקיימים לגביו תנאי הגדרת "ספק גדול", בין אם הוא נכלל ברשימה ובין אם לא.

בנוסף יש להזכיר, כי הגדרת "קמעונאי גדול" בסעיף 14 לחוק המזון, לצורך פרק ב', סימן ב' לחוק (תחרות גאוגרפית של קמעונאים) היא הגדרה רחבה יותר ועשויים להיכלל בה גם קמעונאים אשר אינם נכללים בגדרי הגדרת "קמעונאי גדול" לפי סעיף 2 לחוק המזון.

>> 3. האם איסורים המוטלים על פי חוק המזון על ספק גדול, חלים גם על ספק שאינו ספק גדול שמצרכיו מופצים לקמעונאים על ידי ספק גדול? (15)3.

השאלה אם ספק הינו ספק גדול נבחנת על פי מחזור המכירות שלו לקמעונאים או באמצעות קמעונאים ואינה מושפעת ממעמדו של מפיץ המצרכים שמספק הספק (אלא אם מתקיימים ביניהם יחסים של "אדם קשור", כמשמעו בחוק המזון).

יחד עם זאת, במידה ומפיץ המצרכים של ספק שאינו ספק גדול הוא שאמון על ניהול מערכת היחסים המסחרית מול הקמעונאי (ולא רק משנע את המצרכים) אזי ככלל, לצרכי החוק, יש לראות במצרכים אלו כמצרכים שסופקו לקמעונאי גם על ידי המפיץ, כלומר על ידי ספק גדול.

>>4. האם מצרכים של ספק שאינו ספק גדול מאד שנמכרו לקמעונאי על ידי ספק גדול מאד, נחשבים למצרכים של ספק גדול מאד לצורך חישוב שיעור שטח המדף שמוקצה לספק גדול מאד לעניין סעיף 10 לחוק המזון? (21)

כן. מצרכים אשר נרכשו על ידי הקמעונאי מספק גדול מאד נחשבים למצרכים שסופקו על ידי ספק גדול מאד לעניין סעיף 10 לחוק, בין אם מדובר במצרכים שספק גדול מאד מייצר ובין אם מדובר במצרכים שמיוצרים על ידי ספק שאינו ספק גדול מאד אך הם משווקים על ידי ספק גדול מאד (חריג לכך הינו מצב בו ספק גדול מאד משנע את המצרכים עבור הספק שאינו ספק גדול מאוד, אך אינו מעורב בהסכמי הסחר או בקביעת התנאים המסחריים בנוגע להפצת המצרכים). 

בדומה, מצרכים של ספק שאינו ספק גדול שנרכשו על ידי הקמעונאי מספק גדול, ייחשבו כמצרכים שסופקו על ידי הספק הגדול, לעניין האיסורים הקבועים בחוק המזון. 

>>5. קמעונאי מייבא ביבוא מקביל מצרכים שבדרך כלל משווקים בישראל על ידי יבואן שהוא ספק גדול. האם איסורים החלים על ספק גדול יחולו גם ביחס למצרכים אלו? (17)

האיסורים הקבועים בחוק המזון ביחס למצרכים של ספק גדול אינם חלים על מצרכים שלא נרכשו, במישרין או בעקיפין, מהספק הגדול. כלומר אם מצרכים שמסופקים בישראל בדרך כלל על ידי ספק גדול נרכשים מיבואן מקביל, שאינו ספק גדול או במישרין מן היצרן בחו"ל, הם לא ייחשבו כמצרכים של ספק גדול. יחד עם זאת, יש להדגיש כי אם הספק הגדול מתערב במערכת היחסים המסחרית של המוכר מול הקמעונאי, המצרכים ייראו כמי שנרכשו בעקיפין מהספק הגדול.

בהקשר זה, יש לשים לב לכך שישנם תאגידים בינלאומיים שנחשבים לספק גדול בשל אחזקות בחברה ישראלית (כך למשל Nestle SA הינה ספק גדול בשל אחזקותיה בקבוצת אסם סחר שותפות מוגבלת). רכישת מצרכים מתאגיד בינלאומי שנחשב לספק גדול כאמור תחשב כרכישה של מצרכים של ספק גדול, גם אם הקמעונאי מייבא אותם ביבוא מקביל או שהם נרכשו מיבואן מקביל.

>>6. אני בעלים של קבוצת חברות שמייצרת מצרכים ומשווקת אותם באמצעות קמעונאים. הקבוצה מורכבת מארבע חברות. חברה א' שולטת בחברות ב', ג' ו-ד'. חברה ב' מחזיקה במפעל לייצור המצרכים אך אינה משווקת אותם לקמעונאים. חברה ג' משווקת את המצרכים המיוצרים במפעל של חברה ב' לקמעונאים וחברה ד' הינה חברה העוסקת בנדל"ן. אילו חברות נחשבות לספק כמשמעו בחוק המזון ואילו חברות צריכות למסור לממונה דיווח בדבר היותן ספק גדול לפי סעיף 12 לחוק המזון? (3)

מבחינה מהותית, הגדרת ספק בחוק המזון היא הגדרה רחבה. כל אדם או תאגיד שמייצר, מייבא, משווק או מפיץ מצרכים המוצעים למכירה לצרכן הסופי אצל קמעונאי (גם אם אספקת מצרכים לקמעונאי נעשית בעקיפין או על ידי מפיץ) וכן כל אדם הקשור לאלה (כלומר כל חברה בת, חברה אם, חברה אחות, חברה נכדה וכיוב') נחשב לספק כמשמעו בחוק המזון.

כלומר, כל החברות שבדוגמה הן בבחינת "ספק". חברה ב' היא ספק שכן היא מייצרת מצרכים ומספקת אותם באמצעות חברה ג' לקמעונאי וחברה ג' נחשבת לספק שכן מפיץ המצרכים אף הוא בבחינת ספק על פי הגדרת "ספק" בחוק המזון. חברה א' וחברה ד' שאינן נכנסות לגדרי ההגדרה המהותית של ספק, הן בבחינת ספק שכן הן "אדם קשור" לספק.

מבלי לגרוע מן האמור, מבחינת חובות הדיווח לפי סעיף 12 לחוק המזון, בהתאם לתקנות קידום התחרות בענף המזון (דיווח של ספקים גדולים ושל קמעונאים גדולים), התשע"ד 2014, במסגרת הודעה או הצהרה של ספק גדול שמוגשת לממונה מכוח סעיף 12 לחוק המזון, יש לפרט רק את אותן החברות בקבוצה שהן בעצמן מקיימות את אחת החלופות שבהגדרת ספק (כלומר הן ספק לא רק בגלל היותן "אדם קשור" לספק). מכאן שבדוגמה שבשאלה – יש לפרט בדיווח את החברות ב' ו-ג' בלבד.

כמובן בחישוב מחזור המכירות של ספק גדול אין לספור פעמיים מכירה של אותו מוצר. מחזור המכירות לקמעונאים של שלושת החברות בדוגמה ייחושב לפי הדוחות הכספיים המאוחדים.

>>7. האם האיסור על סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול חל גם על ספקים שאינם ספקים גדולים? (2)

לא. האיסור הקבוע בחוק המזון על סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול חל רק על ספקים גדולים (כמשמעותם בחוק המזון).

רשות התחרות תראה בהסדרת העיסוק בסידור מצרכים, כהסדרה של הנושא, גם בכל הנוגע להוראות פרק ב' לחוק ההגבלים העסקיים.

כלומר, עיסוק בסידור מצרכים וכן הכתבה, המלצה או התערבות בדרך אחרת בעניין סידור מצרכים שאינם מהווים הפרה של הוראות סעיף 7(א)(1)(א) לחוק המזון, לא יאכפו על ידי הרשות כהסדר כובל אסור. האמור יחול הן בנוגע לעיסוק בסידור מצרכים שאינו אסור בחוק המזון (למשל סידור מצרכים על ידי ספק שאינו ספק גדול או בחנות של קמעונאי שאינו קמעונאי גדול), הן בנוגע לעיסוק בסידור מצרכים, לגביו ניתן פטור מאת הממונה לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק המזון והן בנוגע להסדרים או פעולות לגביהם חלים כללים שקבע הממונה בהתאם להוראות סעיף 7(ג) לחוק המזון.   

למען הסר ספק, האמור מתייחס לסידור מצרכים על ידי ספק בחנות של קמעונאי, ולכך בלבד. אין באמור כדי לגרוע מיתר סמכויות הממונה על פי חוק ההגבלים העסקיים (מלבד לפי פרק ב' לחוק ההגבלים העסקיים).

>>8. האם ספק גדול רשאי להציג בפני קמעונאי גדול ממצאי מחקרי שוק שערך בנושא סידור מצרכים בחנות או קביעת מקומם בחנות והאם ספק גדול רשאי לקיים בקרה אחר סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול? (8)

חוק המזון אוסר על כל עיסוק של ספק גדול בסידור מצרכים או קביעת מיקומם בחנות של קמעונאי גדול. איסור זה חל על כל הכתבה, המלצה או התערבות בכל דרך שהיא בסידור המצרכים או בעניין מיקומם של המצרכים. מכאן שהאיסור חל גם על פעולות שנועדו להשפיע או עלולות להשפיע על האופן שבו יסדר הקמעונאי את המוצרים בחנותו, כגון הצגת מחקרים, דיון על עקרונות או קיום בקרה על סידור המדפים שתוצאתן הכתבה, המלצה או התערבות בכל דרך אחרת בענין סידור מצרכים אצל הקמעונאי הגדול.

למען הסר ספק, התערבות של ספק גדול בקביעת מיקום המצרכים בחנות יכולה להוות הפרה הן של סעיף 7(א)(1) שעיינו בסידור מצרכים בחנות והן של הוראות סעיף 7(א)(3)(ב) לחוק המזון האוסר על ספק גדול להכתיב, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בהקצאת שטח מכירה בשיעור כלשהו למצרך שהוא מספק. יש לשים לב לכך שאיסור הקבוע בסעיף 7(א)(3)(ב) נוגע לחנות של כל קמעונאי, ולא רק לחנות של קמעונאי גדול.

>>10. האם חוק המזון אוסר על פרסום מצרכים של ספקים גדולים בחנויות של קמעונאי גדול? (9)

חוק המזון אינו אוסר על פרסום בחנויות של קמעונאי, כשלעצמו. עם זאת, יש לשים לב לאיסורים הנכללים בחוק המזון אשר עשויים להשפיע על אופן הפרסום המותר.

אמצעי תצוגה ממותגים – התערבות של ספק גדול אצל קמעונאי לשם הצבת אמצעי תצוגה ממותגים (לרבות "פסי מדף", אמצעי תצוגה או מקררים ממותגים) תהווה ככלל הפרה של הוראות סעיף 7(א)(3)(ב) לחוק המזון. עם זאת, אין מניעה להציב אמצעי תצוגה על ידי קמעונאי, בשיקול דעתו הבלעדי וללא כל התערבות של הספק הגדול.

לשם המחשה, אין מניעה שקמעונאי יציב "פס מדף" על אותו שטח מדף שמוקצה על ידו למצרכים של ספק גדול מסוים, ובלבד ששיקול הדעת לגבי הצבת אותו פס המדף היא של הקמעונאי והוא חופשי לשנות ולהתאים את פס המדף כרצונו ללא התערבות כלשהי במישרין או בעקיפין של הספק הגדול. לעומת זאת, הצבה של תצוגה ממותגת או מקרר ממותג מהווה, על פניו, הפרה של האיסור, גם אם היא נעשית על ידי קמעונאי ובשיקול דעתו, מקום בו לא ניתן להתאים את המיתוג לתכולת התצוגה או המקרר. 

למען הסר ספק, אין מניעה שהספק הגדול יספק לקמעונאי חומרי פרסום או אמצעי תצוגה (פסי מדף, שלטי פרסום וכיוב') לשם הצבתם בחנות ובלבד שהצבתם של חומרי הפרסום או אמצעי תצוגה תעמוד בקנה אחד עם הוראות החוק והאמור לעיל. ואולם, אספקה של אמצעי תצוגה על ידי ספק גדול (סטנדים, משטחים, מגשיות וכיוב') עשויה להוות הפרה של איסור על התערבות בהקצאת שטח מכירה בשיעור כלשהו למצרך שהספק מספק, כאשר שימוש באותם אמצעי תצוגה מחייב את הקמעונאי להקצות למצרכי הספק שטח תצוגה גדול יותר מאשר שטח תצוגה המוקצה למצרך בודד.

אין מניעה לעשות שימוש במגשיות ייעודיות להצבת מצרכים על המדף, ובלבד שגודלן של המגשיות לא חורג באופן משמעותי מגודל שטח המדף שנדרש לשם הצבת מצרך בודד אשר להצבתו משמשת המגשית (למשל מגשיות המשמשות להצבה על המדף של גבינה צהובה או פסטרמה ארוזה). אין מניעה כי אותן מגשיות תהיינה ממותגות.

באשר לאמצעי תצוגה הקיימים בחנות לפני כניסת החוק לתוקף, לאחר כניסת ההוראות הרלוונטיות של חוק המזון לתוקף (15.1.2015), יש להתאים הסדרים קיימים בעניין פרסום בחנות או הצבה של אמצעי תצוגה מסוגים שונים, ובכלל זה פסי מדף או מקררים ממותגים, להוראות חוק המזון.

על אף האמור לעיל, הרשות לא תראה בעצם הצבתו של מקרר ממותג כהפרה של האיסור הקבוע בסעיף 7(א)(3)(ב) בהתקיים כל התנאים הבאים: (א) המקרר הוצב בחנות עד יום 1.12.2014 (ב) לא ניתן להסיר את המיתוג במאמץ סביר (ג) ספק גדול לא יכתיב, ימליץ או יתערב בכל דרך אחרת בעניין המצרכים שיוצבו במקרר ויבהיר לקמעונאי כי הוא רשאי להציב במקרר מצרכים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הקמעונאי (ד) החל ממועד כניסת החוק לתוקף, ספק גדול יספק לקמעונאים אך ורק מקררים שאינם ממותגים (לרבות מקום בו נדרשת החלפה של מקרר ממותג קיים). 

איסור על העברת תשלומים - הוראות סעיף 8(ד) לחוק המזון, אוסרות על העברת תשלום של ספק לקמעונאי גדול, בכסף או בשווה כסף. אספקה של אמצעי תצוגה, שעלותם אינה זניחה, על ידי ספק לקמעונאי גדול עשויה להוות הפרה של איסור זה. עם זאת, אספקה של אמצעי תצוגה, שאינם קבועים (למשל סטנדים מפלסטיק או מקרטון וכדומה), אשר שמשמשים, בין היתר, להצגת מצרכי הספק, לא תחשב ככלל כהפרה של סעיף 8(ד) לחוק המזון (עדכון 23.2.2015).

>>11. האם ספק רשאי לתת הנחה ליחידת מצרך תמורת פרסום או תמורת קידום מכירות בשטחי חוץ מדף ייעודיים? (12)

סעיף 7(א)(3)(ב) לחוק אוסר על ספק גדול להכתיב, להמליץ או להתערב בכל דרך בהקצאת שטח מכירה בעבור מצרך שהספק מספק. מתן הנחה תמורת הקצאת שטח מכירה הינו התערבות אסורה של ספק בהקצאת שטחי מכירה. נציין שהאיסור מתייחס לכל שטחי מכירה בחנות, בין אם מדובר בתצוגת מדף, תצוגת חוץ מדף או כל דרך אחרת להציג מצרכים לצרכן.

בהתאם, גם מתן הנחה על יחידת מצרך מצד ספק גדול בעבור השתתפות בפעילות קידום מכירות, הכוללת הסכמה מצד הקמעונאי להציג את המצרכים המשתתפים בפעילות בשטח מדף, שטח חוץ מדף או מתחם מסוים בחנות תהווה ככלל הפרה של סעיף 7(א)(3)(ב) לחוק המזון.

>>12. האם האיסור על תשלומים של ספק לקמעונאי גדול חל גם על תשלומים כדוגמת עמלת מרלו"ג, תשלומים בגין פעולות קידום מכירות, עמלת פרסום, עמלת סדרנות או הנחה בגין תשלום במזומן? (1)

כן. האיסור הקבוע בחוק אוסר באופן מהותי על העברת תשלומים, ללא קשר לאופן שבו הם מכונים, והוא חל על כל סוגי תשלומים שספק משלם לקמעונאי גדול, בכפוף לחריגים המוזכרים במפורש בחוק.

ואולם, איסור זה אינו מונע מספק גדול לתת הנחות ממחיר אותו הוא גובה על יחידת מוצר בודדת כתוצאה מקבלת השירותים האמורים מהקמעונאי הגדול. כך למשל ניתן לקבוע כי מחיר המוצר הבודד לקמעונאי הוא 10, מחיר המוצר הבודד לקמעונאי שיסופק דרך המרלו"ג יהיה 8, ומחיר המוצר הבודד שיפורסם בידיעון הרשת יהיה 7. בדוגמה זו, "התמורה" שמקבל הקמעונאי על שירותיו (מרלו"ג, הפרסום וכיוב') היא בצורת הנחה במחיר יחידת המוצר.

>>13. האם ספק גדול רשאי לתת לקמעונאי גדול הנחות כמות? (10)

החוק אינו אוסר על מתן הנחת כמות במדרג פרוגרסיבי (לדוגמה, הסדר לפיו מחיר המוצר לעשרת המוצרים הראשונים הוא 10 ₪, מחיר המוצר לעשרת המוצרים הנוספים הוא 9 ₪ וכן הלאה), ובלבד שההנחה ניתנת עבור מצרכים באותה מדרגת תמחור ולא נמכרים מצרכים מתחת לעלותם השולית.

>>14. האם ספק רשאי לתת הנחה נוספת על מצרכים שסופקו לקמעונאי גדול אשר תוקפם עומד לפוג או שהנם פגומים? (11)

סעיף 8(ד) לחוק המזון אוסר על ספק להעביר תשלום לקמעונאי גדול ועל קמעונאי גדול לקבל תשלום כאמור. עם זאת מתן הנחה על מצרכים שתוקפם עומד לפוג או מוצרים פגומים (ובשל סיבות אלו בלבד), ואשר בהתאם להסדר הסחר בין הספק לקמעונאי הגדול, הקמעונאי הגדול רשאי להחזירם לספק בשל פגם או אם תוקפם פג, ייחשב כהוזלה מותרת של מחיר יחידת המצרך, וזאת חלף תשלום בגין החזרת מצרכים בהתאם לסייג הקבוע בסעיף 8(ד)(1) לחוק המזון המתייחס ל"תשלומים מספק לקמעונאי גדול כנגד החזר מוצרכים שסיפק לקמעונאי הגדול".

>>15. סעיף 8(ד)(1) לחוק מתיר העברת תשלומים מספק לקמעונאי גדול כנגד החזר מצרכים שסיפק לקמעונאי הגדול. האם ספק רשאי להעביר תשלומים לקמעונאי גדול גם בגין מצרכים שהושמדו? (13)

כן. במידה ובהתאם להסכמי הסחר בין הספק לבין הקמעונאי הגדול, הקמעונאי הגדול רשאי להשמיד מצרכים של הספק, חלף החזרתם לספק, ולקבל זיכוי בגינם מאת הספק, יחול הפטור הקבוע בסעיף 8(ד)(1) לחוק גם במקרה של השמדת המצרכים.

>>16. האם איסור על העברת תשלומים של ספק לקמעונאי גדול (סעיף 8(ד) לחוק המזון) חל על התשלומים הבאים:

 

(א) תשלום שנועד עבור צד שלישי (למשל היטלים עבור משרד החקלאות, אגרות כשרות וכיוב').

(ב) החזר בגין עלויות הוצאת ערבות בנקאית הניתנת לספק על ידי קמעונאי גדול.

(ג) פיקדון בגין ארגזים המסופקים על ידי הקמעונאי לספק לשם אספקת הסחורה, אשר משולם על ידי הספק ומוחזר כנגד החזרת הארגזים לקמעונאי.

(ד) סכום המשולם בגין הקדמת מועד תשלום נדחה על ידי קמעונאי. (16)

(ה) התחשבנות בין ספק לקמעונאי גדול בגין שובר פיצוי שניתן על ידי ספק לצרכן, בגין נזק נטען כלשהו, למשל בשל פגם במצרך ("שובר פיצוי") ואשר מומש על ידי הצרכן אצל קמעונאי גדול.    

(ו) חיוב בגין אי התאמה בין תעודת המשלוח לבין הסחורה שסופקה בפועל ("חותמת אדומה").

להלן התייחסות לסוגי התשלומים השונים:

(א) איסור על העברת תשלומים על ידי ספק לקמעונאי גדול חל גם על תשלומים המשולמים על ידי ספק לצדדים שלישיים עבור הקמעונאי. כך למשל, אם קמעונאי חייב בתשלום היטל או אגרה, ספק אינו רשאי לשלם תשלום זה עבור הקמעונאי, אלא על דרך של הוזלה של יחידת מצרך. בניגוד לכך, אין מניעה בכך שקמעונאי ישמש "צינור" להעברת תשלומים של ספק לצדדים שלישיים, ובלבד שמדובר בתשלומים החלים על פי דין על הספק ולא על הקמעונאי.

(ב) החזר עלויות הוצאת ערבות בנקאית הניתנת על ידי קמעונאי גדול לספק הינו תשלום אסור, מן הטעמים המפורטים בסעיף קטן א'.

(ג) ככלל, פיקדון, המופקד על ידי ספק בידי קמעונאי גדול בכפוף לקבלת נכס כלשהו על ידי הספק מידי הקמעונאי הגדול, ואשר הספק זכאי להשבתו תוך פרק זמן סביר ובתנאים שנקבעו על ידי הצדדים מראש, איננו תשלום המשולם על ידי הספק לקמעונאי גדול ועל כן אינו אסור. עם זאת, חילוט הפקדון לא יכול לשמש על מנת להעביר כספים לקמעונאי גדול בניגוד לחוק, ועליו לשקף באופן סביר את הנזק שנגרם לקמעונאי הגדול בגין הפרה שבגללה חולט הפיקדון.

(ד) סכום המשולם על ידי ספק לקמעונאי גדול תמורת הקדמת תשלום יכול בנסיבות מתאימות להיחשב כעסקה פיננסית נפרדת בין הצדדים, זאת בהתקיים התנאים הבאים: (א) תמורה המשולמת בגין הקדמת תשלום מבטאת באופן סביר חסכון בעלויות המימון (ב) הקדמת התשלום היא נקודתית ולא מהווה נוהג קבוע בין הצדדים. בהתקיים תנאים אלה התשלום ייחשב כתשלום עליו חל הסייג הקבוע בסעיף 8(ד)(2) לחוק המזון, המתייחס ל"תשלומים שאינם חלק מהתנאים המסחריים ביחס לרכישת מוצרי הספק על ידי הקמעונאי הגדול"

(ה) התחשבנות בין ספק לקמעונאי גדול בגין שובר פיצוי אשר מומש על ידי הצרכן אצל קמעונאי גדול לא תחשב כתשלום אסור, מקום בו מדובר בהתחשבנות בגין שובר הפיצוי בלבד, שאינה חלק מהתנאים המסחריים ביחס לרכישת מוצרי הספק על ידי קמעונאי גדול  (עדכון מיום 27.1.2015).

(ו) תשלום בגין "חותמת אדומה" לא ייחשב כתשלום אסור בהתקיים כל אלה: (א) קמעונאי גדול והספק יסכימו על כללים ברורים וקבועים מראש בנוגע לחיוב הספק בגין "חותמת אדומה". בכלל זה, תקבע רשימה סגורה של מקרים בהם קמעונאי גדול רשאי לחייב ספק בגין "חותמת אדומה" וכן ייקבע גובה החיוב בגין כל "חותמת אדומה". (ב) חיוב הספק בגין חותמת אדומה יותנה בחתימה של נציג הקמעונאי הגדול (מקבל הסחורה) ושל נציג הספק (מספק הסחורה) על תעודת המשלוח הכוללת הודעה על חיוב ב"חותמת אדומה" וכן את הנסיבות לחיוב בגינה (עדכון מיום 20.10.2015).

>>17. האם ניתן להתנות מתן הנחה לקמעונאי בכך שהמצרך יימכר בפועל לצרכן הסופי? (18)

בכפוף למוסבר להלן, אין מניעה להתנות מתן הנחה לקמעונאי גדול בכך שהמצרך יימכר בפועל לצרכן הסופי, כלומר, לסכם מראש כי מחיר המצרך לקמעונאי גדול יהיה X, ואילו מחיר המצרך לקמעונאי גדול כאשר המצרך יימכר לצרכן הסופי במהלך תקופה מסוימת שנקבעה מראש או במסגרת תנאי מכירה מסוימים שנקבעו מראש (למשל מבצע לפיו צרכן הרוכש מצרך מקבל מצרך נוסף חינם) יהיה Y. הסדרים מעין אלו יכונו בהמשך "מבצעי מימוש".

יחד עם זאת, התחשבנות כספית בנוגע למבצעי מימוש עשויה להוות הפרה של הוראות סעיף 8(ד) לחוק המזון, במצב בו הקמעונאי הגדול משלם לספק את מלוא התשלום בגין המצרכים ולאחר מכן הספק מעביר לקמעונאי הגדול תשלום בגין ההנחה על אותם מצרכים שנמכרו לצרכן הסופי במסגרת מבצעי מימוש.

לשם המחשה, נניח כי סוכם שמחיר לקמעונאי של מצרך הוא 10, ומחיר לקמעונאי של מצרך שיימכר במבצע מימוש הוא 8. קמעונאי רוכש 10 יחידות תמורת 100 ₪, מוכר 7 יחידות במסגרת מבצע מימוש ועל כן זכאי להנחה בסך 14 ₪ בגין אותן יחידות. במידה שהקמעונאי שילם לספק הגדול את מלוא הסכום בגין כל היחידות (100 ₪) השבה של סכום ההנחה (14 ₪) על ידי הספק תהווה תשלום אסור.

לאור פניות רבות שהתקבלו ברשות, אנחנו מוצאים לנכון להבהיר שהרשות לא תראה כהפרה של הוראות סעיף 8(ד) לחוק המזון התחשבנות בגין מבצעי מימוש אשר תתבצע בהתאם לכל עקרונות הבאים:

(א) כל התנאים המסחריים הרלוונטיים ובכלל זה תנאים לזכאות להנחת מימוש, מחירו המלא של המצרך לקמעונאי גדול (להלן: "המחיר המלא") ומחיר מוזל לקמעונאי גדול של מצרך שנמכר במסגרת מבצעי מימוש (להלן: "המחיר מוזל"), נקבעו מראש טרם מכירת המצרכים לצרכן הסופי. במסגרת קביעת תנאי הזכאות להנחת מימוש עבור מצרכים מסוימים ניתן לקבוע כי ההנחה הכוללת שניתנת לקמעונאי גדול בגין מצרכים של הספק לא תפחת משיעור מסוים. 

(ב) תשלום בפועל לספק בגין המצרכים המסוימים שנמכרו במסגרת מבצע מימוש ייעשה לאחר תום מבצע המימוש. הקמעונאי הגדול יעביר לספק את התשלום, לאחר ניכוי ההנחה בגין המצרכים שנמכרו לצרכן הסופי במסגרת מבצע מימוש. כלומר, הקמעונאי הגדול ישלם לספק מחיר מוזל תמורת מצרכים שנמכרו לצרכן הסופי במסגרת מבצעי המימוש ובגין יתר המצרכים את המחיר המלא. בכל אופן לא יועברו תשלומים מן הספק לקמעונאי גדול והקמעונאי הגדול לא יהיה רשאי לקזז סכומים כלשהם מכל חשבונית אחרת, זולת החשבונית המתייחסת לתקופת מבצע המימוש.

נדגיש כי האמור לעיל מתייחס למבצעי מימוש בלבד ואין בו כדי להביע עמדה לגבי העברת תשלומים או ביצוע התחשבנות אחרת מסוג כלשהו מספק לקמעונאי גדול. כמו כן, אין באמור על מנת למנוע מן הספקים והקמעונאים הגדולים לבצע התחשבנות בגין מבצעי מימוש בדרך אחרת שלא פורטה לעיל, כל עוד הדבר נעשה בהתאם להוראות החוק.

הבהרה הניתנת בסעיף זה לא תחול לגבי קמעונאי גדול בנוגע להסדרים ופעולות שעיקרם אינו בהשתתפות הספק בהטבה הניתנת לצרכן הסופי. (עדכון מיום 19.1.2015)

>>18. האם ספק רשאי להעניק הטבות (בונוסים, נסיעות לחו"ל, מתנות) לעובדים של קמעונאי גדול? (19)

איסור על ספק להעביר תשלומים לקמעונאי גדול, בכסף ובשווה כסף, חל גם על העברת תשלומים, בכסף או בשווה כסף, לעובדיו של קמעונאי גדול או לכל מי שקמעונאי גדול חפץ ביקרו.

>>19. סעיף 8(א)(1) לחוק המזון אוסר על "מכירת חלק מיחידות המצרך, או מכירת חלק מיחידות המצרכים בסל מצרכים, במחיר נמוך מהעלות השולית של אספקת המצרך לקמעונאי גדול". האם ניתן לתמחר את כל יחידות המצרך במחיר נמוך מהעלות השולית של אספקת המצרך לקמעונאי גדול? (20)

סעיף 8(א)(1) לחוק המזון אינו אוסר לתמחר את כל יחידות המצרך במחיר נמוך מהעלות השולית של אספקת המצרך לקמעונאי גדול. יש לשים לב כי כאשר הספק הוא בעל מונופולין תמחור כאמור יכול, בנסיבות מתאימות, להיות אסור על פי הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. 

>>20. האם ספק רשאי להעביר לקמעונאי גדול תשלומים בגין התחייבויות שקדמו למועד כניסה לתוקף של פרק ב', סימן א' (15.1.2015) לאחר מועד זה? (23)

ת. סעיף 8(ד) לחוק המזון אוסר על ספק להעביר תשלומים לקמעונאי גדול ואוסר על קמעונאי גדול לקבל תשלומים אלו, הכל בכפוף לסייגים הקבועים בחוק. לעניין זה אין משמעות למועד ההתחייבות בגינה מועבר התשלום, אלא למועד ביצוע התשלום. מכאן שככלל העברת תשלומים כאמור לאחר יום 15 בינואר 2015 ("יום התחילה") תהווה הפרה של הוראות חוק המזון.

עם זאת, על מנת לאפשר לספקים לעמוד בהתחייבויותיהם הקיימות כלפי הקמעונאים הגדולים ביחס לתקופה שקדמה ליום התחילה, העברת תשלומים בגין התחייבויות של הספק כלפי הקמעונאי הגדול שמתייחסות לתקופה שקדמה ליום התחילה, אשר תבוצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2015, לא תיחשב כהפרה של האיסור הקבוע בסעיף 8(ד) לחוק המזון.