רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

בית הדין להגבלים עסקיים

מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים מורכב משני מוסדות מרכזיים, שהוקמו על פי חוק ההגבלים העסקיים: בית הדין להגבלים עסקיים, אשר מקום מושבו בבית המשפט המחוזי בירושלים והממונה על הגבלים עסקיים העומד בראש רשות התחרות.

פעילותו של מערך הפיקוח נוגעת בארבעה תחומים: הסדרים כובלים, מיזוגים, מונופולים וקבוצות ריכוז. יחסי הגומלין בין תחומים אלה לבין הגופים המרכיבים את מערך הפיקוח הוסדרו על ידי המחוקק, אשר ייעד לכל אחד מגופי מערך הפיקוח תפקידים שונים, ובהתאמה אף סמכויות שונות. סמכויות אלה נועדו ליתן למערך ההגבלים העסקיים כלים מתאימים בהתמודדותן עם תופעות של הגבלים עסקיים, תופעות העשויות לאיים על התחרות החופשית ולהפחיתה.

בית הדין והממונה פעילים, באופנים שונים, ביחס לכל ארבעת התחומים. חלוקת הסמכויות בין בית הדין לבין הממונה מוגדרת ותחומה בחוק ההגבלים העסקיים

מלבד לשני המוסדות האמורים, הקנה המחוקק סמכויות לאכיפה פרטית של דיני הגבלים עסקיים גם בידי מי שנפגע מהפרת הוראות החוק, וכן בידי ארגוני צרכנים ובידי ארגונים עסקיים. נדבך זה של אכיפה פרטית חשוב מאין כמוהו להבטחת הטמעתם של עקרונות התחרות במשק.