רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

תחרות בשוק הבנקאות

תחרות בשוק הבנקאות

 

ביום 14.12.2016 אושר בועדת הרפורמות של הכנסת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.

הצעת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל התבססה על מסקנות הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים, בה היתה רשות הגבלים עסקיים חברה.

במסגרת החוק, חויבו שני הבנקים הגדולים, בנק לאומי ובנק הפועלים, למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותן, לאומי קארד וישראכרט. עוד נקבע כי אחזקת הבנקים בשב"א תקטן לשיעור של 10%, במטרה לאפשר לגופים נוספים לקחת חלק בבעלות בשב"א. כמו כן, נקבע שיושק ממשק טכנולוגי לפיו חברות יוכלו בהסכמת הלקוחות לאסוף מידע של לקוחות המצוי בגופים פיננסיים במטרה להציע להם חלופות תחרותיות יותר בגופים פיננסיים אחרי, והוסדרה פעילותם של מאגדי אשראי במטרה להפחית את עמלות הסליקה  שמשלמים העסקים הקטנים והבינוניים

 

באוגוסט 2016 התפרסמה הצעת החוק בנושא: https://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/1080/1080.pdf . הדיונים בהצעת החוק מתקיימים בוועדת הרפורמות בכנסת, והישיבה שפתחה את הדיונים התקיימה ביום ה-25 בספטמבר 2016.

רשות הגבלים עסקיים היתה פעילה בשנים האחרונות במספר ועדות ממשלתיות וצוותים בינמשרדיים בתחום הבנקאות, לרבות הועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי, הועדה להגברת התחרות בשירותים פיננסיים בנקאיים נפוצים ("ועדת שטרום"), הועדה לאמצעי תשלום מתקדמים ובצוות לאסדרה של שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים (צוות בריס). במקביל ביצעה החטיבה מחקר שוק של חסמים בתחום הבנקאות, בדגש על הפוטנציאל התחרותי באסדרת פעילותם של נותני שירותי תשלום ונותני שירותי תיווך במידע פיננסי להגברת התחרות.