רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

תנאי שימוש

כללי

רשות התחרות מציעה את המידע בשירות מקוון זה (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו: כל אדם היוצר קשר או מתקשר עם השירות. המונח "בשירות" להלן משמעו: תוכן האתר המופיע תחת הכתובת הראשית (DOMAIN) של אתר זו וכן כל אתר המקושר לו ואשר מתוחזק על-ידי לשכת הפרסום הממשלתית.

אחריות

רשות התחרות לא תשא באחריות להתאמת המידע המוצג בשירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא ממשלת ישראל באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג בשירות. המשתמש לבד ישא באחריות לאופן שבו הוא יעשה שימוש במידע המוצג בשירות. רשות התחרות לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות או במידע המוצג בשירות. המידע המוצג בשירות
והשירות עצמו, ניתנים "כמו שהם".

לענין סעיף זה - "רשות הגבלים עסקיים" לרבות עובדים ונציגים של המדינה ושל לשכת הפרסום הממשלתית.

פרסומים רשמיים של רשות התחרות  ו/או של הגופים המתפרסמים בשירות

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם בשירות לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של רשות התחרות (הרשומות והמירשם), רק המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים יגבר וייחשב לנכון. כמו כן, בכל מקרה של אי התאמות בין נוסחים שונים של אותו המסמך, יגבר הנוסח המופיע במסמך החתום. המידע בשירות הינו כללי בלבד ואין לראות בו נוסח מחייב.